הסכם קיבוצי כללי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי

ביום 29 מרץ 2017 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית לבין נשיאות הארגונים העסקיים לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי.

להלן עיקרי ההסכם:

 1. היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות, במקום 43 שעות, וזאת ללא הפחתה בשכר. הקיצור יחול גם על עובדים שעובדים יותר מ- 42 שעות ופחות מ- 43 שעות.
 1. קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע וייקבע בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל במקום העבודה, וככל שניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים (להלן: "היום המקוצר"). (מובהר כי לא ניתן לפרוש את הפחתת השעה על פני מס' ימים במהלך השבוע).
 1. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד בהתאם לנדרש ולצרכי העבודה, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת. 
 1. מעסיק יהיה רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר, אם צרכי העבודה מחייבים זאת. במקרה כזה יינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, ככל שניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.
 1. שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות לחודש עבודה במקום 186 שעות כיום (מדובר למעשה בעליית השכר השעתי באופן עקיף).
 1. הפחתת שעת עבודה כאמור בהסכם לא תהווה עילה לתביעות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי עבודה של עובדים המועסקים לפני תחילת ההסכם 42 שעות או פחות.
 1. זכויות צבורות (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב היא על בסיס שעתי, יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בהסכם.

 

      שינוי הסדרי עבודת לילה

 1. נקבע כי תותר עבודת לילה בהיקף מצטבר של 7 ימים מתוך תקופה של שבועיים (14 ימים) מדובר בשינוי משמעותי, שכן היום, מותר לעבוד במשמרת לילה שבוע אחד מתוך שלושה שבועות.
 1. בשבוע עבודה של 5 ימים יותר להעסיק עד 12 שעות ביום גם מי שעובד בלילה (כלומר עד 5 שעות נוספות ביום). כמו כן ההסכם מרחיב את היקף שעות העבודה הנוספות המותרות ל- 16 שעות נוספות שבועיות (במקום 15 בהתאם להיתר הקיים היום).

 

    הסדר חלופי לקיצור שבוע העבודה בדרך של הארכת מנוחת סוף השבוע

 1. נקבע כי הצדדים ינהלו משא ומתן במטרה להגיע להסדר חלופי ליום המקוצר כאמור בהסכם זה. כך שקיצור שבוע העבודה במשק יתבצע בדרך של הארכת מנוחת סוף השבוע שתכלול גם את ימי ראשון בשבוע. עוד נקבע כי ככל שהצדדים יגיעו להסכמות בדבר הסדר חלופי, הוא יהווה תחליף להסדר קיצור שעות העבודה השבועיות האמור לעיל.
 1. תחילת תוקף ההסכם - ככל שלא יושגו הסכמות להסדר חלופי לקיצור שבוע העבודה בדרך של הארכת מנוחת סוף השבוע, המועד הצפוי לכניסת ההסכם לתוקף קבוע ליום 1.7.2017 עם זאת, הדבר מותנה בהוצאת צו הרחבה וכן ביצוע שינויי חקיקה, שינויי היתרים ועוד, כך שייתכן שביצועו יתעכב.
למידע נוסף בתחום זה