שאלון מיפוי עומסים: העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם

במסגרת יישום תכנית החומש להפחתת נטל רגולטורי במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם להוראות החלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014, מבוצע בימים אלו תהליך בחינה של הרגולציה בתחום העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. כחלק מתהליך הבחינה, מבוצעת בזאת פניה לבעלי עניין לצורך קבלת עמדתם על הרגולציה בתחום זה.
מטרת השאלון שלפניך היא לסייע למשרד הכלכלה והתעשייה לנתח את הרגולציה ולמפות את העומסים הנובעים ממנה.
השאלון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

חלק א - תיאור כללי של הרגולציה
מנהל הסדרה ואכיפה (להלן – הרגולטור) אמון על אכיפתם של דיני העבודה אל מול המעסיקים. בין החוקים הנאכפים על ידי מנהל הסדרה ואכיפה נמצא חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – הרגולציה). החוק קובע כללים להקמה וניהול של חברת כוח אדם וקבלני שמירה וניקיון, לרבות חובת קבלת רישיון, תנאים להעסקת העובדים, הגבלת פרק הזמן להעסקה באמצעות קבלן, חובות החלות על מזמין השירות והוראות נוספות.
שים לב – שאלון זה מבקש לבחון את השפעות הרגולציה מנקודת המבט של מזמין השירות. ענה השב על שאלון זה רק אם רכשת שירותי כ"א, שירותי שמירה וניקיון, שירותי הסעדה או שירותי מחשוב בשלוש השנים האחרונות, או אם התכוונת לרכוש שירותים.

חריגים בתהליך הפחתת הנטל הרגולטורי:
- במהלך שנת 2015 בוצע תהליך הפחתת נטל רגולטורי על הליך קבלת הרישיון ועל כן התהליך המתבצע כעת לא יתייחס להיבט זה.
- הוראות החוק הנוגעות להעסקה של עובדים שאינם תושבי ישראל לא ייבחנו במסגרת תהליך זה, שכן אכיפתן אינה נתונה בידי מנהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה.


חלק ב - פירוט הנטל הרגולטורי, השלכותיו והצעת דרכי פתרון

בעיה ברגולציה היא תופעה הנובעת מהרגולציה ובעלת השלכות שליליות על פעילות העסק. בשאלות הבאות אנו מבקשים להבין מהן הבעיות שאותן אתה חווה, כעסק, מהם הגורמים לאותן בעיות ומהן ההשלכות שלהן על פעילותך. כמו כן, נרצה לשמוע הצעותיך לפתרון הבעיות.
בהתייחס לדרישות החוק והיישום שלהן, אנא ציינו מהו הנטל הנובע מהרגולציה. אנא השב על השאלות על בסיס ניסיונך האישי עם רגולציה זו.
ניתן לחזור על שאלות 1 עד 5 עבור כל בעיה בנפרד.

 

לנוחיותכם:

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו-1996
 

למילוי השאלון לחץ כאן.

לאחר מילוי השאלון יש לשלוח את הטופס לדוא"ל: denisep@chamber.org.il.

 

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

יובהר כי כל המידע שיימסר במסגרת המענה לשאלון זה כפוף לנוהל חיסיון משתתפים בתהליכי טיוב רגולציה במשרד הכלכלה שזמין בקישור הבא.

התשובות לא יועברו לרגולטור באופן שיאפשר את זיהוי המשיב.

למידע נוסף בתחום זה