הסכם קיבוצי כללי להגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 23.2.16 נחתם הסכם קיבוצי כלל (מסגרת), בין נשיאות הארגוניים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, להגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק,(להלן:ההסכם).

ההסכם נועד להחליף את ההסדר שנקבע בתיקון 12 לחוק הפיקוח על מוצרים פיננסים (קופות גמל) התשס"ה 2015, שנכנס לתוקף ביום 5.2.16 (להלן:תיקון 12) ולתת מענה לאי הבהירות ששררה במשק באשר לאופן יישומו. כזכור תיקון 12 קבע כי על המעסיק להשוות בין שיעורי ההפקדות של המוצרים הפנסיונים השונים הקיימים אצלו. כשהמעסיקים החלו להתכונן ליישומו הם נתקלו בפרשנויות שונות, לפי איזה שיעור הפרשה צריך להתיישר? האם ההשוואה היא בין כל העובדים, או רק בין המוצרים הפנסיונים של עובד ספציפי ועוד.


1. בהתאם להסכם, תשלומי המעסיק לתגמולים יוגדלו ל-6.5 % ותשלומי העובד לתגמולים ל- 6% בשתי פעימות כמפורט במועדים להלן והחל ממועדים אלה, כל עובד יבוטח בגין שכרו הקובע בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים הללו.

מועד תגמולי מעסיק תגמולי עובד
1.7.16 6.25% 5.75%
1.1.17 6.5% 6%


2. השכר הקובע – על פי ההסכם השכר הקובע להפקדות הוא כהגדרתו בהסכם החל על העובד ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב בהסכם פנסיית חובה.


3. הפקדות לביטוח מנהלים/קופת גמל שאינה קופת פנסיה – מובהר בהסכם כי תשלום המעסיק לקופות הללו יכלול תשלום עבור אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד וככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי כאמור מעבר ל- 6.25% או ל-6.5% , המעסיק יישא בתוספת העלות, אולם הוסכם כי סה"כ עלויות המעסיק, בגין רכישת אובדן כושר עבודה ביחד עם הפקדות המעסיק לתגמולים לא יעלו על 7.5%. עוד נקבע כי שיעור הפקדות המעסיק לחלק התגמולים, לא יפחת מ-5%.


4. תשלום המעסיק לרכיב פיצויי הפיטורים – שיעור הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק ובכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר.

מעסיק שיש אצלו שיעורי הפקדה שונים לרכיב פיצויי פיטורים, בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי, לגבי עובד חדש שייקלט, לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם, להפקיד עבורו לפיצויי פיטורים 6% מהשכר, ובלבד שלא מדובר בעובד חדש שבא עם פוליסה קיימת עם שיעורי הפקדה לפיצויי פיטורים גבוהים יותר.


5. ההסכם אמור להיכנס לתוקף ביום 1.7.16 ותוקפו מותנה בהוצאת צו הרחבה. עד כניסתו לתוקף של ההסכם, יישום תיקון 12 לחוק יותאם לאמור בהסכם באופן רטרואקטיבי ליום 5 פברואר 2016.

 

מצ"ב ההסכם הקיבוצי לעיונכם

למידע נוסף בתחום זה