מעסיקים שימו לב! החל מה-1 בפברואר משלמים פחות על הוצאות הנסיעה של העובדים

ביום 31.1.16 נחתם הסכם קיבוצי כללי, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית, בדבר עדכון הסכום המקסימאלי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד למקום העבודה וחזרה ממנה, לסך של 22.60 ש"ח ליום (במקום 26.40 ₪), וזאת החל מ-1.2.2016. העדכון בא בעקבות הפחתה של מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור ממוצע של 14.5%.

יובהר כי מאחר שעדכון זה נעשה בהסכם קיבוצי ולא בצו הרחבה כלל משקי, הוא חל רק על המעסיקים החברים בארגונים של נשיאות הארגונים ואינו חל על כלל המשק. עם זאת, כדרך שיגרה מוצא צו הרחבה להסכם, שמוחל על כלל המשק באופן רטרואקטיבי.

 

* כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד המקסימום האמור בסעיף 2 לעיל בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

 

* הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

 

* עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו. האמור בסעיף זה הינו בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

 

* החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל.

 

* עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

 

למידע נוסף בתחום זה