דחיית המועד לגביית "תמורת חופשה" במגזר הפרטי עבור קרן לסיוע לעסקים במצוקה

ביום 11.1.10, פורסם ברשומות צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010)(דחיית מועד) (מס' 3), התש"ע- 2010, המורה על דחיית המועד לגביית הסכום חד פעמי ממשכורת העובדים במגזר הפרטי לטובת הקרן לסיוע לעסקים במצוקה, למועד תשלום ביטוח לאומי שמשלם מעסיק בגין עובד עבור חודש פברואר 2010.

כאמור בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט- , 2009 נקבע כי תוקם קרן למתן סיוע כלכלי לעסקים במגזר הפרטי שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי.

במקור נקבע כי מימון הקרן יעשה באמצעות תשלום חד פעמי שיעבירו המעסיקים במגזר הפרטי למוסד לביטוח לאומי במסגרת משכורת חודש ספטמבר 2009. נקבע כי הסכום האמור ינוכה מהשכר החודשי של העובדים בסכום השווה למחצית משווי יום חופשה באופן שבו מנוכים דמי ביטוח לאומי. שווי יום חופשה לעניין חוק זה, הנו סכום השווה למחצית השכר החודשי, כשהוא מחולק ב-30.

למידע נוסף בתחום זה