היעדרות מן העבודה ביום ירושלים

בחוק יום ירושליים התשנ"ח - 1988, הוכרז על יום כ"ח באייר כעל יום ירושלים שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה וייקרא בשם "יום ירושלים".

השנה יחול יום ירושלים ביום 20.5.12.

עוד נקבע בחוק, כי יום ירושלים הוא יום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד; אם בחר העובד ביום חופשה, מנוכה היום מיתרת ימי החופשה השנתית של העובד.

יצויין כי גם על פי חוק חופשה שנתית, עובד רשאי לצאת ביום ירושלים לחופשה שנתית, על חשבון ימי החופשה השנתית העומדת לרשותו ובלבד שהודיע למעסיק על כך 30 ימים מראש.

בכל אופן, בשני החוקים מדובר על זכות שהיא על חשבון חופשתו השנתית של העובד ולא בנוסף לה.

על אף האמור לעיל, יש לבדוק אם חל במקום העבודה, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה אישי או נוהג הקובע הוראה אחרת המיטיבה עם העובד. במקרה כזה יש לפעול על פי ההוראה המיטיבה. כך למשל יום ירושלים מופיע בהסכמים קיבוציים שונים כיום בחירה שהוא על חשבון המעסיק ולא על חשבון חופשתו השנתית של העובד.

למידע נוסף בתחום זה