צו הרחבה - עדכון סכום ההשתתפות בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה החל מיום 1.1.2012

ביום 18.6.12 חתם שר התמ"ת על צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

* על פי הצו עודכנו דמי הנסיעה לעבודה וממנה ל-  25.20 ₪ ליום,  במקום 24.40 ₪
  
* הצו יחול רטרואקטיבית החל מ-1 בינואר 2012 . 
  
* בהתאם לצו ההרחבה, כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד למקסימום של 25.20 ₪ בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. 
  
* הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה. 
  
* עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו וזאת עד למקסימום של 25.20 ₪ ליום. 
  
* החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל. 
  
* עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו

למידע נוסף בתחום זה