צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז - 1957

ביום 5.2.14 חתם שר הכלכלה על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בענף הניקיון במגזר הפרטי (להלן: צו ההרחבה), אשר יכנס לתוקף ביום 1.3.14 או במועד פרסומו ברשומות, לפי המאוחר ביניהם.

כללי: 
  
על אף שמדובר בצו הרחבה  ענפי בענף הניקיון, עלויות ההסכם וצו ההרחבה  תוטלנה  על  מזמיני השירותים בתחום הניקיון. בנוסף, נוכח קיומו של החוק להגברת האכיפה, מזמיני השירותים במגזר הפרטי עלולים לשאת אף באחריות אזרחית, פלילית ומנהלית (הטלת עיצומים כספיים) בשל אי קיום חובות קבלן השירות כלפי עובדיו גם בגין הפרת הוראות בצו ההרחבה. לפיכך ועל מנת שיהיה באפשרותכם להיערך לקיום הוראות החוק להגברת האכיפה וצו ההרחבה קיבצנו להלן את עיקרי הוראות צו ההרחבה: 
  
עיקרי הוראות צו ההרחבה: 
  
1.  תעריף שכר  
1.1  נקבע  שכר מינימום  ענפי, שהינו גבוה  משכר המינימום במשק ויתעדכן מעת לעת בצמוד להסכמי המסגרת במגזר הציבורי.   
1.2  עובד ניקיון במגזר הפרטי שמועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר של  4,646 ₪ (תעריף שעתי בגובה 24.98 ₪), כאשר שכר המינימום של אחראי משמרת בתחום הניקיון לא יפחת מ-4,852 ₪ (תעריף שעתי – 26.09 ₪). כמו כן, החל מהשנה השנייה ואילך כל עובד יהיה זכאי לתוספת ותק שעתית. 
  
2.  שעות נוספות:   
2.1  העובדים יועסקו בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951   
2.2  בכל מקרה לא יעבוד עובד מעבר ל-12 שעות ביום. 
  
3.   תוספת ותק:   
3.1  עובד יהיה זכאי החל מהשנה השניה ואילך לתוספת של 0.35 ₪ לכל שעת עבודה.   
3.2  החל מהשנה השישית ואילך – 0.46 ₪ לכל שעת עבודה.   
3.3  חישוב הוותק נעשה לפי הוותק אצל מזמין השירות או אצל המעסיק לפי הגבוה. מזמין השירות ידווח לקבלן על שנות הוותק של העובד אצלו. 
  
4.  הפרשות המעסיק לקופת גמל לקצבה:    
4.1  סך כל ההפרשות לפנסיה, הכוללות את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק, יעמוד אצל עובדי הניקיון במגזר הפרטי על 21.83%, ושיעור זה צפוי לעלות באחוז נוסף החל מיולי 2015. ההפקדות יחולו גם על רכיבי שכר של שעות נוספות , ימי מנוחה ונסיעות.   
4.2  השכר הקובע לצורך הפרשות הוא השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים לרבות; שכר יסוד, תוספת ותק, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום בגין חגים, מילואים, דמי לידה וכן בעד הבראה וקצובת נסיעות בהתאם למפורט להלן: 
  
4.3  שיעורי ההפקדות עד ליום 30.6.2015: 

רכיבי שכר מובאים בחשבון תגמולי מעסיק

תגמולי עובד

פיצויים

השכר הרגיל

7%

6.5%

8.33%

גמול שעות נוספות 
ומנוחה שבועית

7%

6.5%

6%

קצובת נסיעה

5%

5%

--

 
4.4  שיעורי הפקדות מיום 1.7.2015 ואילך:  


רכיבי שכר המובאים בחשבון


תגמולי מעסיק


תגמולי עובד


פיצויים


השכר רגיל

7.5%

6.5%

8.33%

גמול שעות נוספות
ומנוחה שבועית

7.5%

6.5%

6%

קצובת נסיעה

5%

5%

--

  
4.5  העובד יבוטח בקרן פנסיה מקיפה אלא אם הודיע למעסיק באיזו קופת גמל הוא מבקש להיות מבוטח.   
4.6  ההפרשות לפיצויי פיטורים יבואו במקום מלוא החבות לפיצויים וכללי האישור הכללי שניתן מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים יחולו על התשלומים ללא צורך בחתימת העובד. משמעות הדבר היא כי המעסיק לא יידרש להשלמות פיצויים  מאידך הוא לא יוכל למשוך את כספי הפיצויים אלא בתנאים של האישור הכללי.   
4.7  יצוין כי בחילופי קבלן ניקיון אצל מזמין השירות, העובד יהיה זכאי לפיצוי פיטורים בין אם התפטר בעקבות חילופי הקבלן ובין אם המשיך בעבודתו בשורות הקבלן החדש. 
  
5.  קרן השתלמות: 
  
5.1  עובד יהיה זכאי לקרן השתלמות בדומה לעובדי המדינה כאשר הפרשות המעסיק יעמדו על 7.5% והפרשות העובד על- 2.5%.   
5.2  המעסיק יהיה מחויב להפריש עבור העובד תשלומים חודשיים לקרן ההשתלמות, החל מיום  1.10.2014 או תחילת עבודתו של העובד, לפי המאוחר.   
5.3  העובד יודיע למעסיק על זהות הקרן וככל שלא יודיע למעסיק יופקדו התשלומים לקרן ההשתלמות שתבחר ע"י הצדדים להסכם. 
  
6.  דמי הבראה: 
  
6.1  מעסיק יהיה מחוייב לשלם דמי הבראה לעובד בהתאם לטבלה להלן:  


ותק בשנים

מס' ימי הבראה

3 השנים הראשונות

7

מהשנה ה-4 עד השנה ה-10

9

מהשנה ה-11 עד השנה ה-15

10

מהשנה ה-16 עד השנה ה-19

11

מהשנה ה-20 עד השנה ה-24

12

מהשנה ה25 ואיל

13

  
6.2  תעריף יום הבראה  החל מיום 1.7.14  יעמוד על 423 ש"ח ליום הבראה.   
6.3  מספר ימי ההבראה ייקבע על פי הוותק של העובדים, כאשר המינימום בקרב עובדים חדשים יעמוד על 7 ימים   
6.4  עובד שעבד פחות מ-12 חודשים בשנה יהיה זכאי לקצובת הבראה בגין החלק היחסי של השנה בה עבד.   
6.5  לעובד שעתי ישולמו דמי ההבראה כרכיב נפרד בשכר שישולם לצד השכר השעתי והוא יובא בחשבון חישוב דמי החופשה ודמי המחלה. 
  
7.  סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה: 
  
במקומות עבודה אשר קיים בהם מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד המבצע את עבודתו בפועל באותו מקום עבודה, זכאי לרכוש, בסבסוד המעסיק, ארוחה באותו מזנון תמורת אותו סכום שמשלמים עובדי מזמין השירות. 
  
8.  שי לחגים:   
  
8.1  המעסיק מחויב להעניק לעובד שי לחג פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, כאשר עלות כל שי תעמוד לפחות על 212 ש"ח.   
8.2  החל משנת 2014 גובה השי יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לבין מדד ינואר 2013. 
  
9.  דמי מחלה
  
9.1    עובד יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976.   
9.2    השכר לחישוב דמי מחה יהיה  לפי השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים ודמי הבראה. 
    
10.   חופשה שנתית: 
  
10.1  עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית , התשי"א – 1951  ועל פי ותקו במקום העבודה או אצל אותו מעסיק וכדלקמן:  


ותק בשנים

שבוע עבודה בן 5 ימים

שבוע עבודה בן 6 ימים

1-2

10

12

3-4

11

13

5

13

15

6

18

20

7-8

19

21

9 ואילך

23

26

מספר  ימי החופשה נקובים בימי עבודה נטו. 
  
11.  חופשה מסיבות משפחתיות:   
11.1  עובד המועסק 6 חודשים זכאי ל-3 ימי חופשה לרגל נישואים. 
  
12.  בגדי עבודה וציוד:   
12.1  מעסיק יספק  על חשבונו, לכל עובדיו, לפחות 2 סטים של מדי עבודה, מדי שנה כדלקמן:   
*  חולצה או מקטורן.   
*  מכנסי עבודה או סינר עבודה. 
12.3  כמו כן, יספק בכל עת וככל שנדרש על פי הוראות תקנות הבטיחות, נעלי בטיחות תקינות.   
12.4  המעסיק לא יוכל לדרוש מעובדיו תשלום פיקדון כלשהו בגין בגדי העובדה או הציוד ולא ינכה על כך שום סכום ממשכורתו של העובד. 
  
13.   ימי אבל:  
העובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו מטעמי דת או נוהג לתקופה שלא 
תעלה על 7 ימים ויהיה זכאי לשכר בגין ימי היעדרותו. 
  
14.  החזר הוצאות נסיעה:   
14.1  המעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה ממנה,  בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה.   
14.2  ככל שעובד מוסע על ידי המעסיק ועל חשבונו לביתו, לא ישולם לו החזר הוצאות נסיעה, אלא אם כן העובד יוסע למקום פיזור המרוחק מביתו, אזי יהיה זכאי להחזר הוצאות מהמקום שבו הורד ועד לביתו.   
14.3  נסיעות עובד מאתר לאתר שלא בהתאם למתוכנן ישולמו על ידי המעסיק ויחשבו לשעות עבודה.   
14.4  ככל שתחבורה ציבורית אינה מגיעה לאתר שבו מועסק העובד או שהעובד סיים עבודתו בשעה שאין תחבורה ציבורית, המעסיק ידאג להסעת העובד לביתו על חשבון המעסיק. 
  
15.   תשלום בגין חגים:  
15.1  עובד יהיה זכאי ל-9  ימי חג בשנה.   
15.2  עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום ימי חג לאחר 3 חודשי עבודה ובלבד שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג, אלא בהסכמת המעסיק.   
15.3  עובד חודשי  יהיה זכאי לתשלום בגין ימי חג מתחילת העסקתו.   
15.4  עובד שיועסק בחג יהיה זכאי לגמול בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל וליום מנוחה חלופי ללא תשלום, וכן לתשלום מלוא הגמול בגין שעות נוספות, בנוסף לתוספת החג, אם וככל שהעובד הועסק מעבר ליום עבודה רגיל.       
15.5  העובד יהא זכאי להעדר בתשלום ביום  שיוכרז עליו כשבתון במדינה 
  
16.  הפסקות:  
16.1  המעסיק ייתן לעובד הפסקות בעבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.   
16.2  במקום שבו מזמין השירות משלם למעסיק תשלום בגין הפסקה, שהינו גבוה מהתשלום על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, אזי המעסיק ישלם את התשלום האמור לעובד. 
  
17.   איסור הטלת קנסות ועונשים:   
חל איסור על המעסיק להטיל קנסות או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד או לגבות מן העובד סכומי כסף בשום תנאי. 
  
18.   פיטורים והתפטרות:   
18.1  מעסיק רשאי לפטר עובד שטרם השלים 12 חודשי עבודה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת  כחוק.   
18.2  פיטורים של עובד שהשלים 12 חודשי עבודה אפשריים מסיבה מספקת ויקדים אותם מו"מ בין הצדדים.   
18.3  צמצום בעבודה הינה סיבה מספקת לפיטורים. פיטורים בשל צמצום ייעשו לפי ויתקו של העובד בעבודה ובהתאם לצרכי העבודה.   
18.4  עובד שפוטר עקב צמצום בעבודה, שמורה לו הזכות לחזור לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה במשך שנה מיום הפסקת עבודתו.   
18.5  החליטה חברה על כוונתה לפטר עובד שהשלים 12 חודשי עבודה לפחות, תודיע על כוונתה לעובד ולנציגות העובדים ותקיים שימוע. 
  
19.  רישום נוכחות:   
19.1  מעסיק יתקין על חשבונו ויערוך שימוש בשעון נוכחות או באמצעי טכנולוגי מתאים אחר אשר יבטיחו רישום מלא, מדוייק ונכון של שעות העבודה בפועל של עובדיו אצל מזמין השירות ותשלום מלא בגינן.   
19.2  על העובד לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעי הטכנולוגי האחר ועליו לדווח דיווחי שעות עבודה אמיתיים. 
  
20.   חילופי מעסיקים:   
20.1  במקרה של חילופי מעסיקים תינתן לעובד הזכות להודיע למעסיק היוצא כי הוא מעוניין להיות מועסק אצל המעסיק הנכנס ברציפות להעסקתו אצל המעסיק היוצא. 
20.2  במקרה זה העובד יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא תשלום מלא בגין זכויותיו הסוציאליות עבור כל תקופת העסקתו וסיומה לרבות תשלום מלוא פיצויי הפיטורים.   
20.3  כל תקופת העסקתו של העובד אצל המעסיק היוצא תחשב לצורך חישוב כל זכויותיו התלויות בתק אצל המעסיק הנכנס לרבות התמדה ותוספת ותק.   
20.4  עובד שהודיע על אי רצונו להמשיך לעבוד אצל המעסיק הנכנס במקרה של חילופי מעסיקים ייחשב כמפוטר. 
   
הנחיות לביצוע למזמיני שרות: 

נוכח השלכות של צו ההרחבה ומשמעויות החוק להגברת האכיפה על מזמיני שירות,  מומלץ למזמיני שירותים בתחום הניקיון לנקוט במספר פעולות במסגרת החוזה מול קבלן השירות ובמקום העבודה, ככל שישנם כאלה, כדלקמן: 

1.  יש לבדוק חוזים והתקשרויות קיימים עם קבלני שרות הניקיון והתאמתם למצב המשפטי החדש. 
2.  יש לוודא כי החוזים אינם כוללים סעיפים ותניות המנוגדים להוראות החוק. יש למחוק הוראות כאלה  מהחוזים גם אם טרם חלפה תקופת תוקפם. 
3.  אין לכלול בחוזים הוראה  המתנה על זכויותיו של עובד הקבלן כלפי מזמין השירות או הוראה ממנה משתמע כי הוא ויתר על זכויותיו  בין כלפי המזמין ובין כלפי הקבלן. 
4.  אין לכלול בחוזה הוראה  לפיה הקבלן או כל גורם אחר ישפה או יפצה את המזמין  בגין  תשלום עיצום כספי שיוטל עליו. 
5.  אין לכלול בחוזה  תניה  הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום אחר בשל חבותו לפי חוק זה. 
6.  חובה לפרט בחוזים או בהצעה של הקבלן  מהם רכיבי השכר שהקבלן ישלם לעובדיו וכן מהי עלות השכר המינימאלית. 
7.  חובה לצרף לחוזה  הצהרה של  הקבלן על עלויות העסקה נוספות כולל הרווח שיפיק מההתקשרות. 
8.  חובה לכלול בחוזה  הוראה לפיה עדכון שכר המינימום ע"י שר התמ"ת יחייב את עדכון גובה התמורה עבור השירות,  שנקבעה בין המזמין לקבלן. 
9.  חובה להכניס בחוזה התחייבות של המזמין  לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימאלית והעלויות הנוספות כפי שקבוע בצו ובחוק. 
10.  יש חובה לקבוע בכתב, נהלים ודרך  למסירת הודעות על ידי עובדי הקבלן לאחראי. רצוי  לקבוע הליך פשוט לבירור הודעה על הפרה. 
11.  חלה חובה ליידע  את עובדי הקבלן מי הגורם אצל המזמין אליו הם יכולים לפנות לדווח על ההפרה ואת הדרך בה עליהם לפנות. 
12.  מנוי גורמים אחראים במקום העבודה, שירכזו את הטיפול בעובדי השירותים. מומלץ שאותם גורמי ם יהיו  אחראים גם  לקבל הודעות מעובדי הקבלן ומהתמ"ת, בדבר הפרת זכויות על ידי הקבלן והטיפול בתלונות. 
13.  מומלץ לקיים  בקרה ובדיקות יזומות תקופתיות   מול עובדי הקבלן והקבלן עצמו. 
14.  מומלץ להכניס בחוזה תניה לפיה, ביטול ההסכם עם הקבלן בהתאם להוראות החוק, איננה מהווה הפרה של ההסכם. 
15.  מומלץ להכניס סעיף לחוזה עם הקבלן, לפיו הקבלן מתחייב למסור למזמין או לבודק שכר מוסמך מטעם המזמין את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע בדיקת השכר כאמור בחוק באופן שוטף וככל שיידרש על מנת לבדוק אם הוא מקיים את כל דרישות החוק. 
16.  מומלץ להכניס תניה בחוזה  הקובעת  כי במקרה שנודע למזמין כי הקבלן מפר את זכויות העובד, המזמין יהיה  רשאי לדרוש ולקבל מהקבלן את כל המידע  המסמכים הדרושים לברור העניין בהקדם,  ואם לא יפעל בהתאם,  הדבר יהווה הפרה יסודית של של ההסכם המקנה למזמין זכות לביטול ההסכם.
17.  מומלץ לקבוע סעיף בחוזה המחייב את הקבלן להודיע למזמין על סיום עבודה  של עובד קבלן, על היעדרויות של עובד קבלן ומי העובדים המחליפים את העובדים שעזבו או נעדרו ולקבוע ש הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית. 
  
אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה נוספת.   
  
בברכה,  
אגף יחסי עבודה – הלשכה המשפטית

למידע נוסף בתחום זה