הנחיות משרד הכלכלה על העסקת עובדי ניקיון לקראת חג הפסח

בעקבות כניסת צו ההרחבה בענף הניקיון לתוקף ולקראת חג הפסח והניקיונות, מחדד משרד הכלכלה את הוראות החוק באשר להעסקת עובדים בחברות הניקיון ובמשקי הבית.

לקראת חג הפסח, מחדד משרד הכלכלה את הוראות החוק באשר להעסקת עובדים בחברות הניקיון ובמשקי הבית: צו ההרחבה בענף הניקיון, על חתם שר הכלכלה, נפתלי בנט, ואשר נכנס לתוקף ב- 1.3.2014 משפיע ומשנה את מעמדם וזכויותיהם של העובדים והעובדות בענפי הניקיון. בשונה מבעבר, זכאים כיום העובדות והעובדים בעבודות הניקיון, המועסקים דרך חברות למתן שירותי ניקיון, לשכר המינימום בגובה 4650 שח'. כמו כן, העובדים יהיו זכאים לקרן השתלמות (החל ב 1.10.2014) ותנאים סוציאליים, כקבוע בצו ההרחבה. הדברים אמורים במגזר הפרטי והציבורי.

סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, עו"ד רבקה ורבנר, מציינת כי עובדי ועובדות משק הבית זכאים למלוא הזכויות להן זכאי כל עובד/ת שכיר/ה. שכר העובד/ת ישולם על בסיס שעת עבודה בפועל (בהתאם למוסכם בין הצדדים) או על בסיס יום עבודה בפועל, וכך גם יחושבו באופן יחסי הזכויות הסוציאליות. כמו כן, זכאי העובד/ת במשק הבית להחזרי נסיעות, ככל עובד\ת אחר, במידה ונזקק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה ולשוב ממנה.

עם תחילת העסקת עוזר/ת בית, יש לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי ולהפריש דמי ביטוח כחוק, גם אם העובד/ת אינו/ה מעונין למסור את פרטיו. חובת הדיווח חלה על המעסיק ולא על העובד/ת ועל כן אין להעסיק ללא דיווח והפרשת דמי ביטוח כחוק. חובה זו מבטיחה את זכויות העובד\ת במקרה של תאונה, דמי לידה, פנסיית שאירים, דמי אבטלה וקצבת זקנה ועשויה להציל מעסיקים מאחריותם כמבטחים בהיעדר כיסוי של ביטוח לאומי כחוק.

על המעסיק להפריש עבור כל עובד/ת במשק בית, תשלומי פנסיה. מדובר בחובה החלה מכוח צו ההרחבה לפנסיית חובה ונועדה להבטיח פנסיה לכל עובד ועובד בישראל. ההפרשה החל מ1.1.14 הינה 6%-מעסיק,5.5% עובדת ו6% הפרשות המעסיק לפיצויים.

עובדי משק בית זכאים לתשלום על ימי מחלה, החל מהיום השני למחלתם. בעבור ימי המחלה השני והשלישי הם יקבלו 50% מסך שכרם היומי. בעבור כל אחד מימי המחלה הבאים - 100% מסך שכרם היומי. הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה שבו עבד העובד אצל אותו מעביד ולא יותר מ- 90 ימים בסה"כ.

ככל עובד, גם עובדים במשק בית, שעבד/ה באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, זכאי לקבל דמי הבראה שתעריפם מתעדכן ומתפרסם באתר משרד הכלכלה. גובה דמי הבראה כיום הוא 371 ש"ח .

• שנה ראשונה - 5 ימים.

• שנה שנייה ושלישית - 6 ימים.

• שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים.

• שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים.

• שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים.

• שנה עשרים ואילך - 10 ימים.

אופן חישוב דמי הבראה - עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי: שכר העבודה לכל יום חופשה יהא שווה לשכר היומי הממוצע שהשתכרו בשלושת החודשים המלאים, שקדמו ליציאתם לחופשה (השכר ב 3 החודשים שקדמו חלקי 90). אם ברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאה, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה (3 חודשים רצופים במשך השנה האחרונה, לפי בחירת העובד, בהם עבד באופן מקסימלי).

כל עובד/ת זכאי/ת לחופשה שנתית. כקבוע בחוק חופשה שנתית, אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו ולהסכם הקיבוצי שחל בעניינו.

עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי זכאים לחופשה. שכר העבודה לכל יום חופשה יהא שווה לשכר היומי הממוצע שהשתכרו בשלושת החודשים המלאים, שקדמו ליציאתם לחופשה (השכר ב 3 החודשים שקדמו חלקי 90). אם ברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאה, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה (3 חודשים רצופים במשך השנה האחרונה, לפי בחירת העובד, בהם עבד באופן מקסימלי).

העובדים בענף הניקיון זכאים גם לפיצויי פיטורין באם פוטרו על-ידי המעסיק. שיעור פיצויי הפיטורין הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה, בתנאי שעבדה אצל אותו מעסיק במשך 12 חודשים לפחות.

למידע נוסף בתחום זה