זכויות העובדים בבחירות לכנסת ה- 21, 9 באפריל 2019

עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה באיגוד לשכות המסחר מעדכנת את חברי הלשכה על פי סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, למעט שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים (כפי שקבעה ועדת הבחירות המרכזית כמפורט להלן), אשר ימשיכו לפעול כסדרם.

כלומר,  בשירותים הציבוריים, יום הבחירות אינו נחשב ליום שבתון. באשר ליתר ענפי המשק, יום הבחירות הוא כאמור יום שבתון.

 

הזכות לתשלום שכר ביום בחירות

על פי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות,  זכאי לתשלום שכר שהיה משתלם לו  ביום הבחירות אילולא שבת

עובד שאינו עומד בתנאי האמור, זכאי אומנם שלא לעבוד ביום הבחירות, אולם לא יהיה זכאי לקבל שכר עבור יום זה.

עבודה ביום הבחירות*

אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות ובלבד שהעסקה תהיה על פי רצונם והסכמתם של העובדים. דהיינו מעסיק שאינו נכלל בהודעת ועדת הבחירות המרכזית (כמפורט להלן) אינו יכול לכפות על העובד להופיע לעבודה ביום הבחירות.  לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות רק  עובדים אשר הסכימו לכך.

חשוב להבהיר, כי על המעסיק לוודא שעובד שיועסק ביום הבחירות יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע.

תשלום שכר בגין עבודה ביום הבחירות

החוק אינו מסדיר את נושא תשלום שכר לגבי עובד שעבד ביום הבחירות.

על פי הפרשנות המקובלת עובד שעבד ביום שבתון, יהיה זכאי לשכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל . לחלופין, ניתן להמיר את התשלום ביום חופשה נוסף. כמו כן, קיימים הסכמים קיבוצי/צווי הרחבה המסדירים את הנושא באופן ספציפי. מעביד שחל עליו הסדר כאמור חייב לפעול לפיו.

תחילתו וסופו של השבתון

שעות השבתון אינן  מוגדרות בחוק ולפיכך נושא זה נתון לפרשנויות שונות לגבי תחילתו וסיומו של יום זה. פרשנות אחת גורסת, כי תחילתו וסופו של יום השבתון הוא בהתאם לסעיף 2 לחוק הפרשנות,  המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו. לפי הפרשנות השנייה,  יש לראות את תחילתו וסופו של יום השבתון בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות, כקבוע בחוק הבחירות. על פי חוק הבחירות, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 - 22:00.

 • ביום 20  בפברואר 2019 פרסמה ועדת הבחירות המרכזית  את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:
 1. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 2. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 3. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 4. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 5. שירותי התקשורת.
 6. מפעלי מים וחשמל.
 7. אספקת דלק והעברתו.
 8. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 9. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 10. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 11. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 12. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 13. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 14. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 15. שירותי קבורה
 16. ​מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 17. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
  בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.

 

ביום הבחירות לכנסת עבודת בתי המכס תהיה במתכונת יום שבת.

לשעות פעילות נמל אשדוד ביום הבחירות לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה