חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015

ביום 25.1.2015 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015, לפיו שכר המינימום יעודכן בהוראת שעה באופן מדורג בהתאם למתווה להלן:

א. העלאת סכומי שכר מינימום:

1. בתקופה הראשונה: מיום 1.4.2015 - עד ליום 31.3.16 , שכר המינימום יהיה 4,650 ₪. בתוספת התוספות לפי סעיף 4 לחוק (כמפורט להלן), ככל שיהיו כאלה.

2. בתקופה השניה: מיום 1.4.16 עד ליום 30.6.2016 , יהיה שכר המינימום 4,650 ₪ או סכום השווה ל- 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב- 1 באפריל 2016, בתוספת תוספות לפי סעיף 4 לחוק, לפי הגבוה מביניהם.

3. בתקופה השלישית: מיום 1.7.2016 עד ליום 31.12.16 , שכר המינימום יהיה הסכום כפי שהוא בתקופה השניה או 4,825 ש"ח (בתוספת התוספות לפי סעיף 4 ככל שיהיו בתקופה זו, לפי הגבוה מביניהם.

4. בתקופה הרביעית: מיום 1.1.2017 עד תום תוקפה של הוראת השעה – סכום השווה ל- 5,000 שקלים חדשים. בתוספת תוספות לפי סעיף 4 לחוק, ככל שיהיו כאלה.
תום תוקפה של הוראת השעה - כאשר שכר המינימום בהתאם להסדר הרגיל הקבוע בחוק יעלה על שכר המינימום לפי הוראת השעה, תפקע תוקפה של הוראת השעה.

ב. תוספות לשכר מינימום בהתאם לסעיף 4 לחוק:

מובהר כי על פי הוראת השעה, סעיף 4 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 שעניינו הגדלת שכר המינימום לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת אשר נקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים, ימשיך לחול וככל שיהיו תוספות לפיו, הן תתווספנה להעלאת שכר המינימום בהתאם להוראת השעה.

ג. חישוב השכר לעניין שכר מינימום:

סעיף 3(ב) לחוק קובע כי רכיבי השכר לצורך חישוב שכר המינימום הם:

1. שכר יסוד או שכר משולב.

2. תוספת יוקר (אם איננה כלולה בשכר המשולב).

3. תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו, למעט התוספות המפורטות בחוק (תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק).

עם זאת, חרף האמור, בפועל קיימים בשוק העבודה הסדרים שונים (בחוזה עבודה, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או הסדר אישי ) לפיהם רכיבים אלה הוחרגו מחישוב שכר המינימום ולא הובאו בחשבון לצורך חישובו. הוראת השעה קובעת לעניין זה כי לצורך חישוב שכר המינימום על פי הוראת השעה, הרכיבים שהוחרגו כן יובאו בחשבון חרף האמור בחוזה עבודה, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או הסדר אישי .

עוד נקבע כי עובד יהיה זכאי ל"הפרשי הוראת השעה" - שהוא ההפרש שבין סכום שכר המינימום לולא הוראת השעה (להלן:הסכום הבסיסי) לבין הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב שכר המינימום כאמור בסעיף 3(ב) או (ד).

ד. פרסום שכר המינימום

בהתאם לסעיף 6 לחוק שכר מינימום שר הכלכלה מפרסם ברשומות , הודעה בדבר שכר המינימום המעודכן ליום 1 באפריל של כל שנה.

על פי הוראת השעה, נקבע כי שר הכלכלה יפרסם את שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות כמפורט בסעיף א לעיל וכן את הסכום הבסיסי המעודכן ל-1 באפריל של כל שנה.

ה. תחילתה ותחולתה של הוראת השעה

תחילתה של הוראת השעה ביום 1.4.2015 והיא תעמוד בתוקפה עד היום שבו שכר המינימום הרגיל לפי החוק העיקרי יעלה על שכר המינימום לפי הוראת השעה.

למידע נוסף בתחום זה