תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024

ביום 1.5.2024 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2024 (להלן: "התקנות"), בדבר מתן שיפוי למעסיקים של משרתי מילואים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח לאומי.

להלן עיקרי התקנות:

1. המוסד לביטוח לאומי ישפה מעסיק של עובד בשיעור של 20% "מסכום ההכנסה ליום*" של העובד כפול מספר ימי שירות המילואים שביצע העובד, בגין תשלומים ששילם המעסיק לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, ועל תשלום דמי ביטוח ששילם בעד העובד, לגבי תקופת שירות המילואים.


"סכום ההכנסה ליום"
–הכנסת עובד לפי אחד מאלה, ולא יותר מהתגמול המרבי:

  • לגבי עובד שעבד אצל מעסיק ברבע השנה - הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק ברבע השנה, מחולקת בתשעים;
  • עובד שעבד אצל מעסיק חודש או חודשיים ברבע השנה - הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק בחודש או בחודשיים האמורים, מחולקת בשלושים או בשישים, לפי העניין;
  • עובד שעבד פחות מחודש אצל מעסיק ברבע השנה או שהחל לעבוד אצל מעסיק בחודש השירות - הכנסתו מעבודה אצל אותו מעסיק בחודש השירות, מחולקת בשלושים;
    "חודש השירות" - חודש שבו שירת בשירות מילואים, כולל חודש ששירת בחלק ממנו;
    "הכנסתו מעבודה" - שכר העבודה וכן תשלום ששילם לו המעסיק על חשבון התגמול בסכום השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד;

2. תוקף התקנות ותשלומים ראשונים- התקנות יעמדו בתוקפן עד ליום 31.12.2024.
תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה, לרבות תשלומים בעבור התקופה שמיום 7.10.23 עד ליום 1.5.2024 ישולמו עד 60 ימים מיום פרסומן.


להלן קישור לנוסח המלא של התקנות

תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות – הנחיות המוסד לביטוח לאומי

למידע נוסף בתחום זה