הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)

ביום 7.10.21 פורסמו תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקון) התשפ"ב 2021- שהאריכו את תוקפן של תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986, המעניקות זיכוי בעד עבודה במשמרות עד ליום 2022.

תוקף התקנות הוארך עד ליום 31.12.2022 והן יחולו באופן רטרואקטיבי.

הזיכוי שניתן הוא בשיעור של % 15 מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית של העובדים המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת מס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט-1969, אם המעסיק משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:

  1. העובדים בייצור;
  2. עובדי המנהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת השנייה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.
    "משמרת שניה" - מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משבע שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה 14.00;
    "משמרת שלישית" - מכסת העבודה היומית המלאה, שאיננה פחותה משש שעות רצופות, על פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השנייה;
    "תוספת משמרות" - תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.
למידע נוסף בתחום זה