זכויות העובדים בבחירות לכנסת ה- 25, 1 בנובמבר 2022

על פי חוק יסוד הכנסת (סעיף 10), יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון ועל פי חוק הבחירות לכנסת (סעיף 136), עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, זכאי לתשלום שכר שהיה משתלם לו ביום הבחירות אילולא שבת.

מי זכאי לתשלום שכר ביום הבחירות:

ככלל כל העובדים, גם אלה שאינם זכאים לבחור לרבות אזרחים שאינם ישראלים זכאים לשכר ביום הבחירות, למעט במקרים הבאים בהם יום הבחירות אינו נחשב ליום שבתון ועובד שייעדר מעבודתו ללא סיבה מוצדקת, הקבועה בחוק לא יהיה זכאי לשכר:

 1. שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים (כמפורט בהודעת ועדת הבחירות המרכזית), אשר ימשיכו לפעול כסדרם. יצויין, כי בשירותים לעיל, יום הבחירות אינו נחשב יום שבתון.
 2. עובדים שאינם אזרחי ישראל בענפי; הסיעוד המועסקים על ידי יחיד, המלונאות, ההסעדה, הבניין והתעשייה - בהתאם לתיקון מיום 24.12.20 לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה) התשפ"א 2020, עובדים בענפים המפורטים לעיל המועסקים ביום הבחירות בעבודתם יקבלו את שכרם הרגיל. כלומר, הם לא יקבלו כפל תשלום. עובד כאמור שנעדר מעבודתו על אף שנדרש לעבוד ביום השבתון, לא יהיה זכאי לשכר בעד אותו יום, אלא אם כן, מדובר בהיעדרות בשל אחת מהנסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג; מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית; אבל; היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים (הריון, תקופת לידה והורות).


תנאי הזכות לתשלום שכר ביום בחירות:

על פי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, זכאי לתשלום שכר שהיה משתלם לו ביום הבחירות אילולא שבת.
עובד שאינו עומד בתנאי האמור, רשאי שלא לעבוד ביום הבחירות, אולם לא יהיה זכאי לקבל שכר עבור יום זה.


עבודה ביום הבחירות:

אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות ובלבד שהעסקה תהיה על פי רצונם והסכמתם של העובדים. דהיינו מעסיק שאינו נכלל בהודעת ועדת הבחירות המרכזית (כמפורט להלן) אינו יכול לכפות על העובד להופיע לעבודה ביום הבחירות. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות רק עובדים אשר הסכימו לכך.
חשוב להבהיר, כי על המעסיק לוודא שעובד שיועסק ביום הבחירות יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע.


גובה תשלום שכר בגין עבודה ביום הבחירות:

החוק אינו מסדיר את נושא גובה השכר שמשתלם לעובד שעבד ביום הבחירות.
על פי הפרשנות המקובלת עובד שעבד ביום שבתון, יהיה זכאי לשכר בשיעור של 200% משכרו הרגיל לחלופין, ניתן להמיר את התשלום ביום חופשה נוסף. כמו כן, קיימים הסכמים קיבוצי/צווי הרחבה המסדירים את הנושא באופן ספציפי. מעביד שחל עליו הסדר כאמור חייב לפעול לפיו.


תחילתו וסופו של השבתון:

שעות השבתון אינן מוגדרות בחוק ולפיכך נושא זה נתון לפרשנויות שונות לגבי תחילתו וסיומו של יום זה. פרשנות אחת גורסת, כי תחילתו וסופו של יום השבתון הוא בהתאם לסעיף 2 לחוק הפרשנות, המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו. לפי הפרשנות השנייה, יש לראות את תחילתו וסופו של יום השבתון בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות, כקבוע בחוק הבחירות. על פי חוק הבחירות, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 - 22:00.


סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות;
 • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק;
 • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים;
 • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות;
 • שירותי התקשורת;
 • מפעלי מים וחשמל;
 • אספקת דלק והעברתו;
 • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים;
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה;
 • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים;
 • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות);
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב;
 • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות;
 • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם;
 • שירותי קבורה;
 • מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים;
 • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות
  בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע
למידע נוסף בתחום זה