חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - חובת פרסום דו"ח שנתי

ביום 25.8.20 פורסם חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – חובת פרסום דוח שנתי), התש"ף–2020 המחייב מעסיקים המעסיקים יותר מ- 518 עובדים, בין היתר, לפרסם דו"ח שנתי בדבר פערי שכר בארגון בין גברים לנשים.


להלן עיקרי החוק:

  1. עריכת דו"ח פנימי - מעסיק המעסיק יותר מ-518 עובדים יערוך, אחת לשנה, דו"ח פנימי בו יפורט השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו, בפילוח העובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה . הדוח יכלול את כל הנתונים המפורטים בתוספת השנייה.
    "פילוח עובדים" - חלוקת כלל העובדים במקום העבודה לפי קבוצות של סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, והכל בהתאמה לסוג ואופי מקום העבודה.
  2. מסירת דו"ח לעובדים - אחת לשנה, עם עריכת הדו"ח הפנימי, על המעסיק למסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים.
  3. פרסום דו"ח פומבי - אחת לשנה, עם עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, על המעסיק לפרסם לציבור דין וחשבון פומבי, לרבות באתר האינטרנט שלו ככל שקיים. הדו"ח יכלול את הפרטים המופיעים בתוספת השלישית. 
    בדו"ח הפומבי יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים באחוזים, מבלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים הקיימים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש (סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, ומידע שטעמים של ביטחון המדינה מצדיקים שלא לגלותו).
  4. מסירת דו"ח לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - הנציב הארצי או האזורי או עובד נציבות שהוסמך, רשאי להורות בצו למעסיק למסור את הדו"ח הפנימי שערך וכן הנתונים שעל בסיסם ערך אותו.
  5. תחילת החוק - תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו; עם זאת, עריכת דוח פנימי ראשון ופרסום דוח פומבי ראשון יהיו לכל המאוחר עד ליום 1 יוני 2022 לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח.

מצ"ב נוסח מלא של חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון 6), כפי שפורסם ב 25.8.2020

למידע נוסף בתחום זה