תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות - קרנות סל

תיקון החוק פורסם ברשומות ביום 3.8.2017

התקנות פורסמו ברשומות ביום 12.7.2018

תיקוני הוראות פורסמו על-ידי רשות ניירות ערך ביום 23.8.2018 

תקנות אגרות פורסמו ברשומות ביום 5.9.2018

חוזרים פורסמו על-ידי רשות ניירות ערך ביום 16.9.2018

הבהרות ועמדת סגל רשות ניירות ערך פורסמו ביום 20.9.2018

כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה), פורסמו ברשומות ביום 2.10.2018

דחיית מועדי יישום פעימות תיקון 28 פורסם על-ידי רשות ניירות ערך ביום 5.11.2018

למידע נוסף בתחום זה