טיוטת צו הגנת הצרכן (סימון טובין)(סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ח 2018

התיקון הנוכחי לצו כולל מס' תיקונים:

  1. הוספת פריטי טובין לתוספת לצו עליהם תחול החובה כאמור. רשימה זו כוללת פריטים אשר הומלצו לשר על ידי הוועדה לבדיקת פערי מחירים כאמור בסעיף 2 ו – 3 לצו. הוועדה פועלת על סמך מסמך עקרונות שגיבשה לעצמה, וכן על סמך אמות מידה שגיבשה הרשות להגנת הצרכן באשר למה הוא פער מחירים לא הוגן לצרכן בישראל. כמו כן כוללת התוספת פריטים אשר מבקש השר ביוזמתו להוסיף לתוספת כאמור בסעיף 3 לצו הואיל ולגביהם נמצא פער מחירים של מעל 50% בין המחיר הממוצע בארץ למחיר הממוצע בחו"ל במדינות נבחרות.
  2. תיקון השערים היציגים הממוצעים וכן התקופה שנבדקה לצורך חישוב שער החליפין כאמור בסעיף 3(ב) לצו.
  3. תיקון שני סעיפים בצו, אשר מהניסיון הנצבר בטיפול בצו, הראה כי הם לא ישימים.

ניתן לשלוח הערות  עד ליום ג' בתשרי התשע"ט (12/09/2018), באמצעות אתר קשרי ממשל: בקישור הבא.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה