נוהל 137: כללים לשיפור שימוש מושכל והיענות לטיפול התרופתי במטופלים שנרשמו עבורם תכשירי מרשם, באמצעות מידע שאינו מסחרי

שימוש מושכל בתכשירים רפואיים (תרופות) הינו מטרה חשובה שמשרד הבריאות ואגף הרוקחות שמו כיעד חשוב לקדמו. בעיית ההיענות לטיפול התרופתי הינה חובקת עולם ובעלת השלכות שליליות, ישירות ועקיפות, על בריאות המטופל, ותורמת לבזבוז ניכר במשאבי מערכת הבריאות. נתוני הספרות מצביעים על כ 40 – 60 אחוזים מכלל המטופלים הסובלים מבעיית היענות לטיפול התרופתי ואינם נוטלים את הטיפול כפי שנרשם להם. בעיות אלו מאופיינות במנעד רחב של ביטוי לדוגמא: איחור ברכישת המרשם, רכישה חלקית של התרופות הרשומות במרשם, דילוג על מנות ונטילה לא סדירה, הפסקת טיפול או אי נטילה כלל. גם בישראל תופעה זו קיימת והיא בעלת השלכות על בריאות המטופלים ואיכות חייהם.

על מנת לשפר את ההיענות לטיפול התרופתי אגף הרוקחות מאמין כי יש מקום לעידוד שימוש מושכל בתכשירי מרשם באמצעות מידע שאינו מסחרי וזאת בדרכים שונות כפי שיפורט בנוהל זה. יש לציין כי לאמצעי התקשורת ועמותות מטופלים יש תפקיד חשוב בהעלאת המודעות להיענות לטיפול התרופתי ועליהם לפעול בהתאם לכללים בנוהל זה. חשוב להדגיש כי על המידע שמועבר לציבור להיות מאוזן, עובדתי, חופשי מפרסום וקידום של תכשיר מסוים.

יודגש, כי נוהל זה אינו מאפשר פרסום ישיר, עקיף או עידוד צריכה של תכשירי מרשם האסור על פי תקנה 28 לתקנות הרוקחים תכשירים. איסור הפרסום, כמו גם הכללים להעברת מידע להגברת המודעות חלות לא רק על בעל הרישום אלא על כל אדם באשר הוא. נושא פרסום תכשירים ללא מרשם מוסדר בנוהל 24 ואינו נידון בנוהל זה. תכליתו של נוהל זה הינה עידוד והקפדה על הוראות נותן המרשם תוך שיתוף פעולה של המטופל ויכולתו להתמודד עם הטיפול שנרשם לו, כמו גם הגברת המודעות לדיווח על תופעות לוואי לתכשיר (ככל שאלו מתרחשות) וזאת בכדי למקסם את תוצאי הטיפול ושמירת בריאות המטופל. מידע שאינו מבוסס מדעית, ומועבר למטופל באופן שאינו מבוקר ומקצועי, בין אם ישירות ובין עם בעקיפין, עלול להביא לתפיסות שגויות באשר לטיפול התרופתי. מצב כגון זה עלול להביא לבלבול, ציפיות שווא, אכזבה ואובדן אמון בהצלחת הטיפול ואף לפגיעה בהיענות אשר עלולה להביא לידי שימוש שאינו מושכל בידי המטופל ואף לפגיעה בבריאותו.

האחריות לעמידה בכללי נוהל זה חלות על הרוקח הממונה של בעל הרישום ובעל הרישום ועליו לוודא כי הוא עומד בכל דין.

שירותי המידע וההדרכה המפורטים בנוהל זה יינתנו חינם אין כסף וללא תנאי או מגבלה למעט הסכמת המטופל על פי העניין. הנוהל מאפשר פעילות מקיפה תוך כדי שיתוף פעולה של כלל הגורמים המעורבים והמחויבים לשיפור היענות המטופל לטיפול התרופתי שנרשם לו.

חשוב לזכור כי בין המטופלים השונים קיימים אנשים בעלי מוגבלות אשר יש לאפשר להם נגישות למידע על פי כל דין.

מטרת נוהל זה לקבוע כללים לעידוד שימוש מושכל ושיפור היענות המטופלים בתכשירי מרשם שנרשמו להם, על ידי מתן מידע רלבנטי שלא נועד לפרסום או עידוד צריכה של התכשירים. כללים למידע ולפרסום תכשירים שאינם במרשם רופא , מפורטים בנוהל 24 של אגף הרוקחות ומתעדכנים מעת לעת.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה