תשובת משרד הבריאות לפנייה בנושא חוזר מנכ"ל - הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות – חוזר מב"ר 3/15

להלן תשובת משרד הבריאות לבקשתנו לדחות בחצי שנה את יישום חוזר מנכ"ל - הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות – חוזר מב"ר 3/15

תחולת החוזר נדחתה ל- 1/7/16. חברות שהחוזר רלוונטי אליהן מתבקשות להיערך בהתאם.

למידע נוסף בתחום זה