אישור החלפת תקנים רשמיים ת"י 1220 חלק 4 וחלק 5

הממונה על התקינה מר איגור דוסקלוביץ' הודיע כי שר הכלכלה התבקש לאשר את החלפת התקן הרשמי ת"י 1220 חלקים 4 ו -5 בתחום המערכות לגילוי אש:

א. ת"י 1220 חלק 4 - גלאי חום.

ב. ת"י 1220 חלק 5 - גלאי עשן עצמאיים.

התאריך המקורי להעברת הערות היה 27 באפריל 2016, כמפורט בהודעת מר דוסקלוביץ'. 

עם זאת, לאחר פנייה לממונה על התקינה, נתקבל אישור הארכת המועד להעברת התגובות וההערות לטיוטות התקן עד ליום חמישי ה- 19 במאי 2016.

נבקש מחברי הבטיחות באש אשר יש להם הערות בנושא להעביר אלינו את הערותיהם עד ליום א', 15.5.16.

מצ"ב :

א. הודעת הממונה על התקינה מר איגור דוסקלביץ' עם התאריך המקורי 

ב. טיוטת תקן ישראלי ת"י 1220 חלק 4

ג. טיוטת תקן ישראלי ת"י 1220 חלק 5

למידע נוסף בתחום זה