טיוטת נוהל- תנאים לקבלת רשיון יבואן

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מעביר להערות הציבור טיוטת הוראת נוהל תנאים לקבלת רשיון יבואן לסוגים שונים של כלי רכב ותחבורה לרבות ציוד מכני הנדסי, מלגזות ועוד.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מעביר לעיון הציבור טיוטת הוראת נוהל בנושא:  תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טונות). 

 

נוהל זה רלוונטי למגזרים שונים של כלי רכב ותחבורה ממלגזות, קלנועיות, אופניים חשמליים, גלגינוע ועד טרקטורים ועגורנים. על העוסקים בתחומים אלו לבחון את הנוהל ולהעביר את הערותיהם לכל המאוחר עד ה- 1 ביוני 2017 .

 

למידע נוסף בתחום זה