הסבר בעניין נקודות הזיכוי לעובדים זרים לאור פסיקת בית המשפט העליון לאחרונה

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בשבוע שעבר בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום הבניין ראו נא הסבר של מני רוזנצוויג, רו"ח של עמותת חברות כח אדם זר לבניין:

נקודות זיכוי לעובדים זרים והגדרת עובדים זרים 
בחוק עובדים זרים מוגדר עובד זר כך: "עובד זר - עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה". כלומר, עובדים זרים הם "תושבי חוץ" שהם יחידים, ושהותם והעסקתם בארץ מותרות על פי דין, כמו גם "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.
לגבי מומחה חוץ או מרצה אורח חלים כללים אחרים וחובת מיסוי שונה מאלה החלים על עובדים זרים. ראו ערך "מומחה חוץ" .

נקודות זיכוי לעובדים זרים על פי תיקון החל מ-1.1.2017
החל מ-1.1.2017 תוקנו תקנות מס הכנסה המקנות נקודות זיכוי לעובדים זרים. כך שיוענקו שוב נקודות זיכוי לעובדים זרים החל משנת 2017. התיקון קובע כי עובד זר חוקי שאינו עובד זר בתחום הסיעוד יקבל חצי נקודת זיכוי בלבד בכל חודש ואילו אישה עובדת זרה שאינה עובדת בתחום הסיעוד תקבל נקודת זיכוי שלמה בכל חודש בשנת המס 2017 .
בשנת 2018 ואילך יקבל עובד זר חוקי שאינו עובד זר בתחום הסיעוד נקודת זיכוי אחת בכל חודש ואילו אישה עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה בתחום הסיעוד תקבל נקודה וחצי בכל חודש.

להלן המצב החוקי לגבי נקודות זיכוי לעובדים זרים שהיה עד ל-31.12.2016:
ב1.1.2015 בוטלו נקודות זיכוי לעובדים זרים. נשארה רק חצי נקודת זיכוי לעובדת זרה בכל הענפים. לנקודות זיכוי יישארו זכאים אך ורק עובדים זרים המועסקים בסיעוד. זאת על פי תיקון בתקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ה 2014 וביטול התקנות הקודמות: כללי מס הכנסה (נקודות עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.


לעניין זה: "עובד זר חוקי" - עובד זר חוקי שנתקיימו בו כל אלה:
שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;
הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" .
הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל.

 

כלומר ניתן להבין שבשנים 2015 ו2016 אין כלל התרה של נקודות זיכוי לעובדים זרים . במונחי כסף  - 490.5 ₪ לחודש בשנת 2015 ו-486 ₪  לחודש בשנת 2016 . מי מהמעסיקים שכלל בחישוב  2.25 נקודות זיכוי חשוף לתביעה מצד רשות המסים בגין סכומים אלו. הטבה זו משולה למשכורת ברוטו של 4,905 ₪ (2015) ו4860 ₪ בשנת 2016 ניתן לקבל הערכה ע"י הכפלת מספר העובדים (בהנחה שרובם ככולם היו בשכר הזה) החודשי בסכום ההטבה ולקבל את היקף החשיפה לשנים אלו .

מי שכן כלל הטבה זו, הרי שבשנת 2017 מאבד הטבה של 1.75 נקודות ובשנת 2018 1.25 נקודות .

 

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה