איגוד לשכות המסחר דורש ממכון התקנים הישראלי להביא לייצוג נשים הולם בוועד הפועל

בהתאם לנדרש בחוק, איגוד לשכות המסחר מינה נציגה מטעמו לוועד הפועל של מכון התקנים (דירקטוריון המכון) ואילו מכון התקנים לא דואג לקיום הוראות החוק באשר לשני הארגונים האחרים, הזכאים למנות 2 נציגים בוועד הפועל.

על פי חוק שיווי זכויות האישה, בארגונים להם שני נציגים או יותר בוועד המנהל של גופים סטטוטוריים, חייבת להיות נציגה אישה אחת לפחות. עם זאת, בהרכב הנוכחי של מכון התקנים החוק לא בא לידי מימוש. בוועד חברים 3 ארגונים: איגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים ולשכת המהנדסים והאדריכלים. מלבד לאיגוד לשכות המסחר, אשר מינו אישה וגבר לייצגם, יתר הגופים מינו 2 גברים להשתתפות בוועד המנהל, בניגוד לחוק.  

בעקבות המצב הנוכחי, פנה נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, ליו"ר מכון התקנים הישראלי, מר אורי דורי, בדרישה לאכוף את הוראות החוק. לין הדגיש בפני דורי מספר פעמים את החשיבות העניינית והציבורית שבמינוי נשים לוועד המכהן וביקש כי ידאג שיתר הגופים ימנו נשים לוועד המנהל בכדי שלא תיווצר העדפה סקטוריאלית.

משלא נענה לדרישה זו, שיגר המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, עו"ד דן כרמלי, מכתב לדורי בו כתב: "נחזה להיות כי אתה נוהג מנהג איפה ואיפה, או מתעלם בצורה בוטה, במקרה הרע, מחובתך כיו"ר המכון לאכוף הוראות חוק, שאתה עצמך דרשת את מילוים, בעניין מינוין של נשים ל"וועד הפועל" של המכון, ומתעלם מאחריותך האישית לעניין". כרמלי אף הציג בפנייתו את דו"ח מבקר המדינה, כב' השופט (בדימ') יוסף שפירא, שעסק ב"ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי", ממרץ 2014, הדגיש את חשיבות ערכי השוויון בין המינים ואת החומרה שבאפליית נשים אליה "מתלווה תחושה קשה של השפלה הפוגעת באופן אנוש בכבוד האדם".

על כן, ציין כרמלי, "קיים חשש סביר בעינינו, כי הרכבו הנוכחי של ועד הפועל של המכון, המדיר נשים, החלטותיו בטלות מעיקרן, מעצם הפורום הבלתי נאות בו הן מתקבלות. לא ראוי שכך יפעל ארגון סטטוטורי בעל חשיבות עליונה לכלכלת מדינת ישראל, ובוודאי שלא בראשית דרכו המחודשת". 

בסיום דבריו דרש כרמלי מדורי להכריז כי כל ההחלטות שהתקבלו בישיבות הוועד הפועל יבוטלו וכי הוא לא ישוב לכנס את הוועד הפועל עד לאכיפת הוראות החוק בדבר ייצוגן של נשים.  

למידע נוסף בתחום זה