לא נשלם יותר - מס הפיתוח נשאר מחוץ לחוק ההסדרים

לאחר פעילות של איגוד לשכות המסחר מול יושב ראש הכנסת ושר האוצר, סיכמו השניים על הוצאת סעיף הטלת מס חדש – מס פיתוח – מחוק ההסדרים לשנים 2015 – 2016.

פרק ל"ב בחוק ההסדרים עסק בכך שרשות מקומית תטיל באישור השרים מס תשתיות על כל נכס שבתחומה. "אין מדובר בהיטלים שנועדו לממן פיתוח ספציפי מקומי אלא במס כללי לכל דבר ועניין. זוהי דרך פסולה להעמיק את חוסר היעילות של הרשויות המקומיות. במקום שמשרד האוצר ידרוש מהרשויות המקומיות להתייעל ולצמצם הוצאות, הוא יאפשר להן להעלות את רמת הבזבזנות על חשבון התושבים והעסקים ויעודד אותם לנפח מנגנונים."

באיגוד לשכות המסחר מציינים כי מדובר בהצעה שכבר נדונה לא מעט פעמים בכנסת ונדחתה מנימוקים כבדי משקל: "המבנה של מס זה ותכניו נידונו ביסודיות רבה מאד בכנסות הקודמות והטלתו נפסלה מנימוקים שההצעה אינה חוקתית  מאחר והיא סותרת את עקרונות חוק יסוד משק המדינה ,בו נקבע מפורשות כי מסים ותשלומי חובה יש להטיל בחוק."

עוד מציינים באיגוד לשכות המסחר כי הרציו המופיע בדברי ההסבר מאד תמוה. שם נכתב כי גביית אגרות והיטלי פיתוח היא המקור הכספי למימון עבודות פיתוח ותשתית חדשה, ובהמשך נאמר כי היטלי הפיתוח הנקבעים על ידי הרשות המקומית טעונים אישור של שר הפנים וכן כי מדובר בהליך מורכב ומסורבל שקשה לבצעו. "אם אכן מדובר בהליך ביורוקרטי מסורבל, בין הרשויות המקומיות לבין משרד הפנים, לא יתכן כי הדרך לפתרונו תהייה באמצעות הטלת מס חדש. יש לשפר את התהליך עצמו. אוי לנו אם כדי לפתור סרבול של הליכים ביורוקרטים, יוטלו מסים חדשים בישראל. "

למידע נוסף בתחום זה