יוזמה חדשה: הצעת חוק פיצויים לבעלי עסקים נפגעי עבודות פיתוח הרכבת הקלה

איגוד לשכות המסחר הגיש לחה"כ דב חנין, יו"ר ועדת המשנה לוועדת הכלכלה לנושא לתחבורה ציבורית, הצעת חוק פיצויים לבעלי עסקים נפגעי עבודות פיתוח הרכבת הקלה בעיר תל אביב וסביבותיה. על פי הצעת החוק יינתן פיצוי הולם והכרה של המדינה בזכותם של בעלי העסקים לשיפוי הולם, בהתאם להוראות חוק זה, לרבות זיכויים בפיצוי, בסיוע, בהקלות והנחות ייחודיות.

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ועו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל האיגוד, הגישו לחה"כ דב חנין, יו"ר ועדת המשנה לוועדת הכלכלה לנושא לתחבורה ציבורית, הצעת חוק פיצויים לבעלי עסקים נפגעי עבודות פיתוח הרכבת הקלה בעיר תל אביב וסביבותיה.

הצעת החוק גובשה על ידי הצוות המשפטי והצוות הכלכלי של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, והעתקים ממנה נשלחו אף לשר האוצר ח"כ משה כחלון, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ח"כ איתן כבל, מנהל רשות המסים רו"ח משה אשר ומנהלת ועדת הכלכלה של הכנסת גב' לאה ורון.

לדברי לין וכרמלי, "חומרת המצב שבעלי עסקים לגיטימיים בישראל, שהקימו ובנו את עסקיהם, מוצאים עצמם לפתע עם פגיעה קשה ברמת הכנסותיהם או חיסול עסקיהם, על שום שהוחלט על ביצוע פרויקט ציבורי, מחייבת פתרון דחוף. דרך החקיקה היא הדרך היחידה שתמנע דיונים ללא סוף ומצב של אי וודאות.

"ההיגיון, הדעת, היושרה והאחריות הציבורית, אינם מאפשרים פגיעה שרירותית בבעלי עסקים, בני משפחותיהם ועובדיהם, התלויים בהם ובעצם קיומו של בית העסק; אף בשם אינטרס ציבורי לגיטימי."

על פי הצעת החוק יינתן פיצוי הולם והכרה של המדינה בזכותם של בעלי העסקים לשיפוי הולם, בהתאם להוראות חוק זה, לרבות זיכויים בפיצוי, בסיוע, בהקלות והנחות ייחודיות:
1. שר האוצר ימנה ועדה להכרה בבעלי עסקים כנפגעי עבודות פיתוח הרכבת הקלה, בכל רשות מקומית, שחבריה: נציג השר מקרב עובדי משרדו, והוא יהיה היושב ראש; נציג מטעם לשכת המסחר תל אביב והמרכז; נציג מטעם הרשות המקומית.
2. בעל עסק יפנה לוועדה לשם הכרה בו כנפגע מעבודות פיתוח הרכבת הקלה, והוועדה תכיר בו ככזה אם: בית העסק נמצא באזור הגיאוגרפי; מחזור העסקאות של בעל העסק, במהלך 12 החודשים הקלנדריים, פחת באופן יחסי, בממוצע שנתי, בהשוואה ל- 24 החודשים הקלנדריים שקדמו למועד תחילת עבודות הפיתוח באזור בו ממוקם העסק, ביותר מ- 20%. החלטות הוועדה יינתנו תוך 14 ימי עסקים.

עסק שהוכר על ידי הוועדה כנפגע מעבודות התשתית להקמת הרכבת הקלה יהיה זכאי לפיצויים, על פי הפירוט:
1. המדינה תשלם לבעל העסק שהוכר על ידי הוועדה כנפגע פיצוי בסך השווה ל- 20% מסך הפרש מחזור העסקאות, בגין כל שנה כאמור, בה מתמשכים עבודות הפיתוח ועד תומן, ולא יותר ממיליון ₪.
2. רשות המסים תהה רשאית להציע, באישור שר האוצר, חלוקה מדורגת של פיצוי לבעלי עסקים, בשלוש קבוצות, עפ"י נתוני אמת שבידה, של שיעורי הרווח הקיים במחזור עסקאות, עפ"י סיווג לענפי משק.
3. בנוסף לכך, אם מחזור העסקאות השנתי של בעל עסק במהלך 24 החודשים שקדמו למועד היה מעל חמישה מיליון ₪ , ובעל העסק הוכר כנפגע ע"י הוועדה, יהא בעל העסק זכאי לפיצוי של לא יותר משני מיליון ₪ למשך כל תקופת עבודות הפיתוח.

בנוסף לכך, בעל עסק יהיה זכאי לסיוע, הקלות והנחות:
1. הרשות המקומית תסייע לבעל עסק שהוכיח בפני הוועדה כי הירידה בהפרש מחזור העסקאות עלתה על 30% ושאין טעם כלכלי להמשך פעילותו באזור הגיאוגרפי, למצוא מקום חליפי לבית העסק, ולפטור אותו מתשלום ארנונה עד למועד מציאת מקום חלופי לבית העסק ובמשך 12 חודשים מיום שהחל להפעיל את בית העסק במקום החלופי.
2. בעל עסק שהוכר על ידי הוועדה כנפגע אך ממשיך לקיים את פעילותו העסקית באזור הגיאוגרפי יהא זכאי להנחה מאת הרשות המקומית בתשלומי הארנונה בגובה של 50%.
3. בעל עסק המחזיק במבנה לצורך השכרתו יהיה פטור מתשלום ארנונה בגין שטח המבנה המיועד לשימוש כבית עסק ואשר בפועל לא נעשה בו שימוש על-ידו או ע"י אחר, והוא ריק מכול אדם וחפץ במשך כל תקופת ביצוע עבודות הפיתוח.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "האחריות הציבורית מחייבת סיוע ופיצוי לבעלי העסקים, בשם האינטרס הציבורי. בעלי העסקים אינם צריכים לשלם את המחיר האישי בשם כל הציבור, אלא הציבור צריך להיות זה שנושא בנטל למען האינטרס הציבורי אותו הוא מבקש לקדם."

זאת ועוד, "מאחר ומדובר באינטרס ציבורי כללי, אין זה הוגן שבעלי העסקים הפועלים בסמוך לאתרי העבודה ישלמו את המחיר האישי והכלכלי, אף אם מחליטים על הוצאתו לפועל של פרויקט ציבורי, והם אינם צריכים להקריב את העסק שבנו בעמל רב, השקעות הון אישיות והקרבה אישית."

למידע נוסף בתחום זה