איגוד לשכות המסחר מתנגד בתוקף לקביעת מנגנון עוקף שיביא בפועל לאי צמצום מספר תאגידי המים ולאי התייעלות

איגוד לשכות המסחר במסגרת דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא משק המים: המנגנון המוצע בחוק ההסדרים למשק המים, המבוסס על הסכם בין השלטון המקומי לבין משרד האוצר, לא יוזיל את עלויות המים לצרכן הפרטי ולמגזר העסקי.

איגוד לשכות המסחר מתנגד בתוקף לקביעת מנגנון עוקף שיביא בפועל לאי צמצום מספר תאגידי המים ולאי התייעלות רצויה שאמורה להביא לצמצום בעלויות לצרכן הפרטי ולמגזר העסקי וכפי שציין זאת מבקר המדינה בדוח משנת 2009 ו- 2011.
 
כך עולה מנייר עמדה שהגיש האיגוד לוועדת הכלכלה של הכנסת, בנושא משק המים.
 
"הצעת חוק ההסדרים בנושא תאגידי המים והביוב שונה במהותה מהצעת המחליטים בנושא (זאת כתוצאה מהסכם בין השלטון המקומי לאוצר). בהצעת המחליטים ביקשו לצמצם את מספר תאגידי המים מ- 55 תאגידים ל 15 תאגידים באמצעות מיזוג ביניהם (תאגידים אזוריים). בהצעת החוק המעודכנת ניתנת סמכות לממונה (רשות המים) לפטור תאגידים שונים מהצורך במיזוג בהתאם לעמידה בתכנית פיתוח, ביחס מינוף ובאיכות השירות. לפיכך אנו נמצא את עצמנו עם מספר תאגידים גדול יותר. "
 
להערכת איגוד לשכות המסחר, המנגנון המוצע יביא לכך שתאגידים חזקים שיעמדו בקריטריונים של הפטור, לא ימוזגו בתאגידים אזוריים, ובמקום 15 תאגידים אזוריים בלבד, כפי הצעת המחליטים, נקבל בנוסף תאגידים רבים מקומיים, ונפסיד הוצאות רבות שיכלו להיחסך בגין יתרונות לגודל.
 
"בנוסף, לתאגידים החלשים נותר להתמזג בינם לבין עצמם וספק אם מיזוג זה יביא תועלת,  שכן הם אלו שזקוקים לצידם תאגיד חזק שיוביל וינהל את התנהלות התאגיד האזורי. נכון להיום, אין לתאגיד שום תמריץ להתייעל. התאגיד מהווה למעשה מונופול בסביבה בה הוא פועל, ורווחים, במידה ויהיו, אינם נמשכים על ידו."
 
לעניין תאגידי המים, איגוד לשכות המסחר מציע לוועדה לחייב את כל התאגידים במיזוג לתאגידים אזוריים (בהתאם להצעת המחליטים המקורית) ולייצר מנגנון תמריצים לתאגיד בהתאם לעמידה ביעדים כגון: התייעלות תפעולית, הקטנת פחת מים ופחת גבייה, טיפול בתשתיות.
 
לעניין מרכיבי נוסחת תעריף המים, איגוד לשכות המסחר מציע לבצע בחינה מחדש של הרכיבים ההוניים בתעריף, ולהכיר רק בעלויות המשקפות 'עלות הספקת המים לצרכן'.
 
ולבסוף, האיגוד מציע ליצור 'קרן שיקום' ייעודית במשרד האוצר, בה יופקדו רווחי התאגיד, אשר תבטיח את מטרת החוק לייעוד ההכנסות להשקעה בתשתיות.
 
באיגוד מציינים עוד כי חלק ניכר מהוצאות התאגידים מופנה לרשויות המקומיות. הן מהוות למעשה בעלי התאגידים ובכך זכאיות למשיכת דיבידנדים, הן נהנות מתשואה על המתקנים שחלק משווים (30%-40%) נחשבים כהלוואה, מעבר לכך, הן גובות ארנונה בגובה מיליוני שקלים בשנה ומספקות לתאגידים, לעיתים, שירותים נוספים בתשלום כמו מוקד עירוני ועוד. לפיכך, על ועדת הכלכלה של הכנסת לדרוש מהאוצר שינוי הצעת חוק ההסדרים בהתאם להצעת המחליטים המקורית.
  
*תעריף למ"ק מים עומד כיום על 12.521 (ללא מע"מ).  

למידע נוסף בתחום זה