עו"ד ברונו בלנגס | נוטריון | מאמרי דעה | 07/05/2018

כיצד להקים חברה ישראלית בברזיל?

תהליך הקמת חברה בברזיל מורכב ממספר פעולות פרוצדוראליות שונות. להלן עיקרי הדברים שמעסיק צריך לדעת לפני הקמת חברה בברזיל:

מעט רקע על הדין הברזילאי:

הדין הברזילאי אימץ באופן גורף את השיטה הקיימת במשפט המערבי. כך, המכונן חברה בברזיל מביא לעולם אישיות חדשה נפרדת מהמייסד ו/או מבעלי המניות ובעלי תפקיד שונים, הן בעת הקמתה והן במהלך קיום החברה.

המשבצת הנורמטיבית בברזיל מאפשרת התאגדות בדרכים שונות כשבחירת סוג החברה נובעת מהמטרה אשר השגתה הביאה ליסוד התאגיד.

לשם כך, הדין הברזילאי מבחין בשלב ראשון בין "חברות פשוטות" לבין "חברות בעלות אופי עסקי". בכדי להבין את מהות החלוקה, יש לציין כי במשך מאות שנים הדין הברזילאי הושפע מהדין הצרפתי, בעיקר "הקודקס האזרחי של נפוליאון" אשר הקדיש לדמותו של ה"סוחר" מקום מרכזי בכל המבנה של המשפט המסחרי. מצב זה השתנה ודמות ה"סוחר" אשר הוגדר כי מי שמבצע פעולות מסוימות באופן שיגרתי הוחלפה בדמות של האישיות (אדם או תאגיד) ה"אוספת אמצעים לקיום ארגון שמטרתו הינה ביצוע פעילות כלכלית לצרכי ייצור ו/או שינוע נכסים (סחורות) ו/או שירותים באופן מקצועי".

 

מהי "חברה בערבון מוגבל?"

מבין ששת הסוגים של חברות לצרכי פעילות עסקית הקיימים היום בדין הברזילאי,  הפופולארית ביותר היא 'חברה בערבון מוגבל' שמאפייניה דומים ביותר 'לחברה פרטית בערבון מוגבל' שבדין הישראלי. 

חשוב לציין כי קיימים הבדלים בין במושגים שבין ישראל לברזיל, והקמת חברה כזו בברזיל מחייבת הליך מורכב יותר ושונה במעט מההליך המקביל בישראל.

 

אז מהם השלבים בפועל להקמת החברה?

בניגוד לדין הישראלי, חברה מוגבלת בברזיל, כמו כלל החברות האחרות, מחייבת התאגדות של שתי בעלי מניות לפחות. יש לציין כי החל מכניסתו לתוקף של הקודקס האזרחי הברזילאי מ-2002, לא ניתן יותר להקים חברה מבלי להביא כסף או שווה כסף להון החברה. כך, נאסרה הקמת חברה בה חלק מבעלי המניות מביאים את חלקם בהון החברה באמצעות מתן שירותים הן בניהול וקידום החברה, הן ביצור ו/או בכל דרך אחרת שאינה הבאת כספים להון החברה ו/או שווי כספי.

כדי לסבר את האוזן, חשוב לדעת כי הקמת חברה בברזיל לא דורשת קיום של בעל מניות בעל אזרחות ברזילאית ואף לא קיימת דרישה לקיים מקום מגורים בברזיל. לכן, בעלי מניות אזרחי מדינות אחרות אשר אינם מתגוררים בברזיל רשאים להקים חברה ברזליאית בערבון מוגבל.

הדרישה היחידה הינה מינוי מנהל בעל אזרחות ברזילאית או נתין זר שאוחז באשראי לתושבות קבע בברזיל בתוקף כדי להקים את החברה. כמו כן, נדרש להצביע על כתובת בברזיל (באותה יחידת פדראלית בה רשומה החברה) לצרכי הקמת משרד רשום. בעלי המניות ו/או המייסדים של החברה יחתמו על ייפוי כוח נוטריון לפיו הם ממנים את המנהל הנדון לייצג את החברה לכל מטרה בברזיל כולל בפני הרשויות ובפני בתי המשפט כשמיופה הכח יהיה מוסמך לקבל "הזמנה לדין" מבתי המשפט בברזיל.

כאן המקום לציין כי "אזרחות" החברה אינה קשורה כלל באזרחותם של המייסדים ו/או בעלי המניות. החוק הברזילאי קובע כי חברה אשר הוקמה בברזיל על פי הוראות הדין הברזילאי, רשומה ברשם החברות שבברזיל ומחזיקה את המשרד הרשום שלה בברזיל, הינה חברה ברזליאית.

 

הון מינימאלי להקמת החברה:

החוק הברזילאי לא קובע הון מינימאלי להקמת החברה בברזיל אבל נקבע לא פעם כי הון החברה חייב שיבטא ערך כלכלי מינימאלי.

הקמת חברה בברזיל בערבון מוגבל נעשית על ידי שני אנשים או יותר (אדם או תאגיד) כשהקמתה מהווה איסוף וארגון של אמצעים לביצוע פעילות עסקית באופן מקצועי – יצור, מסחר בסחורות ומתן שירותים. יצוין כי בחברה מוגבלת אחריותו של בעל המניות הינה מוגבלת לערך הנקוב של המניות שרכש אבל יש לתת דגש לכך שכלל בעלי המניות חבים ביחד ולחוד בתשלום מלוא ההון המונפק. כלומר, אחריותו של בעל המניות מוגבלת לכלל הון המונפק שלא נפדה על ידי בעלי מניות אחרים ולא רק לסכום המניות שהתחייב ורכש וטרם פדה אותן.

 

שם ותקנון:

שם החברה אמור לבטא את אופי פעילותה של החברה. בשלב ראשון יש לבצע שאילתה בעניין קבילות השם המוצע בפני רשם החברות בברזיל ולאחר קבלת האישור של שם החברה, יש לערוך את תקנון החברה אשר ייחתם על ידי בעלי המניות/מייסדים, העדים ויאושר על ידי עורך-דין ברזילאי. אישורו של עוה"ד הברזילאי מתייחס לתקינות הבקשה לדין הברזילאי ולתקנות.

התקנון ייערך בשפה הפורטוגזית עם תרגום מאושר על ידי נוטריון במידה והמייסדים לא מבינים את השפה הפורטוגזית. הנוטריון יאשר גם את חתימות המייסדים, העדים וחתימתו של עורך-הדין הברזילאי. לאחר מכן, הנוטריון ידאג להטבעת חותמת "אפוסטיל" על המסמכים ויגיש אותם לרשם החברות בברזיל.

חשוב לציין כי היום ניתן לייעל את ההליך ולהגיש את הבקשה להקמת חברה בברזיל בדרך מקוונת.

כהערת אגב יצוין כי על אף שקבלת תעודת ההתאגדות לחברה החדשה מכתירה בהצלחה את ההליך להקמתה של חברה בברזיל, במקרים מסוימים, תחילת הפעילות העסקית של החברה החדשה טעונה רישום במאגרי הנישומים במסגרת הממשל הפדראלי, בפני הממשל של המדינה המקומית ובפני הרשות המקומית. היה ובחרתם בפעילות אשר דורשת אישור מיוחד, כגון חציבת אוצרות טבע (נפט, יהלומים, זהב ומתכת), פעילות בתחום הבריאות וכיו"ב, יש לנקוט בהליכים הספציפיים לקבלת רישיון עסק מהרשות המוסמכת.

 

באמור לעיל אין בכדי להוות יעוץ משפטי. 

משרדו של עורך דין ונוטריון ברונו בלנגס הינו משרד ותיק ובעל ניסיון רב, העוסק בתחומי משפט שונים. במסגרת שירותיו, המשרד מספק ייעוץ משפטי ושירותי ייצוג בפני הערכאות בישראל, בברזיל ובצרפת הן בעניינים מסחריים כולל דיני תאגידים והן בענייני ירושה, משפחה וחלוקת עיזבונות ועניינים אזרחיים. המשרד ממוקם באשדוד ובתל-אביב.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.