עו"ד קרן חן-סופר | יועצת משפטית בלשכת המסחר | מאמרי דעה | 04/03/2018

ביטול עסקה וחובת פרסום מדיניות החזרת מוצרים

 

קיימות תקנות ביטול עסקה המעגנות בהסדר ספציפי אפשרות ביטול עסקה והחזרת מוצרים בהתאם למוצרים המנויים בתוספת לתקנות, כגון: ריהוט, ביגוד והנעלה, שעונים, חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא) ועוד.

 

לגבי כל אחד מהמוצרים/שירותים המנויים בתוספת, קובעות התקנות תוך כמה זמן צרכן רשאי לבטל את העסקה. חשוב להבין כי אין חובה שהמוצר יהיה פגום, ולצרכן קמה זכות ביטול מכל סיבה שהיא, ובלבד שכאשר מדובר בטובין, על הצרכן להחזירם לעוסק מבלי שנעשה בהם שימוש ומבלי שהם נפגמו.

 

עוד נקבע בתקנות כי זכות הביטול לא תחול לגבי מוצרים מסוימים הקבועים בסעיף 6, כגון: ריהוט שהורכב בבית הצרכן; טובין שעל פי דין אין להחזירם; מוצרי מזון; תרופות ותוספי תזונה; טובין פסידים; הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים; ועוד.

 

במקביל לתקנות, קיימים סעיפים ספציפיים בחוק הגנת הצרכן אשר עוסקים בסוגיית ביטול עסקה. כך למשל, נקבע בסעיף 4ג' לחוק, כי עוסק חייב להציג במקום עסקו את מדיניות החזרת המוצרים (שלא עקב פגם). עוד נקבע כי במידה ועוסק לא עשה כן, ולא פרסם את מדיניותו, תקום חזקה כי מדיניותו היא לאפשר לצרכן להחזיר את הטובין (!). מכאן כי קיימת חשיבות מרובה בפרסום מדיניות החזרת המוצרים. 

 

יחד עם זאת, נקבע בחוק כי הוראות הסעיף לא יחולו על מוצרי מזון או טובין פסידים; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן; טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם; טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

הבעיה היא שאין חפיפה מלאה בין רשימת המוצרים שהוחרגו מסעיף 4ג' לחוק, לבין רשימת המוצרים שהוחרגו מהתקנות, ולדעתי פשוט היה לקבוע כי לגבי כל המוצרים אשר הוחרגו מהתקנות לא קמה זכות ביטול, ועל כן גם אין כל חובה לפרסם מדיניות החזרה.

עם זאת, נכון לכתיבת שורות אלו, עמדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, בכל הנוגע ליחס שבין התקנות לבין סעיף 4ג' לחוק, הינה כדלקמן:  

  • אם מדובר בטובין המנויים במפורש בתוספת לתקנות – התקנות מחייבות ואין חובת פרסום מדיניות החזרת מוצרים.
  • אם מדובר בטובין שהוחרגו במפורש מכוח סעיף 4 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן (לדוגמא: מוצרי מזון, טובין פסידים, וכדומה) – אין חובת החזרת מוצרים וגם אין חובה לפרסם מדיניות החזרה.
  • אם מדובר בטובין שהוחרגו במפורש מתקנות ביטול עסקה, אולם לא צוינו בסעיף 4 ג(ד) לחוק, כגון: הלבשה תחתונה, תרופות ותוספי תזונה וכדומה – אין חובת החזרת מוצרים, אבל כן נדרש לפרסם מדיניות החזרה (אלא אם קיימת הוראת דין מפורשת שאוסרת על החזרת המוצר).
  • אם מדובר בטובין שלא הוחרגו מהתקנות, אבל גם לא מופיע בתוספת לתקנות (למשל, תיק או תכשיט שהמחיר ששולם בעדו עולה על 3000 ₪) – אזי קיימת חובת פרסום מדיניות, ובמידה ולא פורסם– תחול הסקציה בסעיף 4ג(ג) לחוק.

יודגש, כי כל האמור לא מתייחס כלל למדיניות ביטול עסקאות אחרות מכוח חוק הגנת הצרכן, כגון עסקאות מכר מרחוק, עסקאות ברוכלות, וכדומה.  

 

לצפייה בתקנות ביטול עסקה

לצפייה בחוק הגנת הצרכן

למידע נוסף בתחום זה