אילה אבני | מנכ"ל סיטרין ייעוץ פנסיוני, יועצת פנסיונית ברשיון משרד האוצר | מאמרי דעה | 25/02/2018

מעסיקים: עליכם לבצע פעולות באשר לקופות מרכזיות לפיצוי עובדיכם!

א. במה מדובר?

א.1. לפי חוזר רשות המיסים (מס ' 4.2017) מה- 11.6.17, קיים פירוט פעולות שהמעסיק נדרש לבצע בכדי לשמור על זכויות העובדים, בכל הנוגע לקופות מרכזיות לפיצויים.

א.2. בתוך כך, נקבע כי המעסיק מחויב לבדוק האם נצברו בקופה המרכזית שברשותו "עודפים". החוזר מגדיר את אופן השימוש בעודפים אלה, והקשר בינם לבין ההפקדות השוטפות לעובדים.

א. 3. החוזר מגדיר את כללי המיסוי באם לא יבוצעו הפעולות הנדרשות.

 

ב.מה יקרה אם יש למעסיק עודפים כפי שהוגדר בחוזר רשות המיסים שלא טופלו כנדרש?

ב.1. הפקדת הפיצויים לכלל עובדי החברה בשנת 2017 לא יוכרו כהוצאה למעסיק , בגבה הסכום העודף עצמו.

למשל, אם מעסיק הפקיד לכלל העובדים סך של 100,000 ₪ פיצויים בשנת 2017, ואילו הסכום העודף עומד על 110,000 ₪, ולא טופל, אזי כל ההפקדה לפיצויים לא תוכר למעסיק. אם הסכום העודף עומד על 60,000 ₪, ולא טופל, אזי יוכר למעסיק רק 40,000 ₪ שהפקיד לפיצויים לכלל עובדי החברה ב- 2017.

ב.2. למעסיקים שאין להם עובדים, כגון חברות אחזקה (לא כולל חברות שבהן קיים עובד אחד שהנו שכיר בעל שליטה בחברה. חברות כאלה נחשבות חברות עם עובדים) , ולא יטפלו בעודפים כאמור בחוזר, יתייחסו כך שהיתרה בקופה המרכזית לפיצויים הנה הכנסה בידי הבעלים לשנת המס 2018, גם אם לא נמשכו ממנה כספים בפועל. לכן, החל מה- 1.1.19 יחול מס על הרווחים שייצברו משנת 2018, כלומר לא יחול יותר הפטור ממס על הרווחים כפי שהיה עד כה. בכל מקרה, העברת כספים מהקופה המרכזית למעסיק במקרה של פטירה, פשיטת רגל, או פרוק, תתבצע רק אם כל תביעות העובדים סולקו לפי החוק.

ג.מה הטיפול הנדרש באם קיימים עודפים?

ג.1. "העודפים" - סכום עודף, עד לגבה ההפקדות השוטפות לפיצויים שבוצעו ב 2017 עבור כלל עובדי החברה, וללא תלות במועד העסקתם, יועבר למעסיק ב- 2108, כל עוד הוגשה הבקשה עד ה- 31/3/2018. העברה זו תחשב כהכנסה בידי המעסיק. זאת בתמורה להוצאה המוכרת של הפקדת כלל כספי הפיצויים לעובדי החברה ב- 2017. אם נותרו עודפים מעבר להפקדות השוטפות של 2017, אזי הטיפול הנדרש בגינם יהיה עד ה- 31/3/2019 כנגד ההפקדות השוטפות לפיצויים ב- 2018, וכן הלאה, עד החזרת כל העודפים למעסיק.

ג.2. מהלך זה של בדיקת העודפים יתבצע אחת לשנה עד ה- 31/3 באותה שנה עד לחיסול העודפים בקופות המרכזיות.

ד. כיצד מתבצע החישוב לבדיקת קיום "עודפים"?

ד.1. יש לבדוק מהי חבות הפיצויים לעובדי 2007: הבדיקה הנה עבור כל העובדים שתחילת העסקתם הנה טרם 31/12/2007 ועבדו בחברה עד 31/12/2016. יש לסכום את כל חבות הפיצויים לעובדים אלה בלבד, לפי הוותק לכל עובד מתחילת עבודתו כפול השכר לפיצויים ב- 31/12/2016. החישוב כולל את בעלי השליטה לפי מכפלת הוותק שלהם בתקרת הפיצויים ב- 2107 שהנה 12,200 ₪. התוצאה הנה "חבות לעובדי 2007".

ד.2. יש לבדוק מהן הזכויות הצבורות לעובדי 2007: מהן היתרות לפיצויים שעומדות בקופות נכון ל- 31/12/2016.

סכום זה הנו "זכויות צבורות לעובדי 2007". ה.3. יש לחשב האם קיימת השלמת פיצויים לפי סעיף ה.1 פחות סעיף ה.2. אם התוצאה חיובית, זהו "הסכום לעובדי 2007". אם התוצאה שלילית, הבדיקה הסתיימה ואין עודפים.

ד.4. יש לבדוק האם קיים "סכום במחלוקת" - האם קיימת תביעה משפטית בקשר לכספי פיצויים עבור אלה- "עובדי 2007".

יש לקבל את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק ביחס לכך. אם קיימת תביעה שטרם נסתיימה, יש לייעד סכום למסרה זו שיוגדר כ"סכום במחלוקת".

ד.5. יש לסכום את הסכום בסעיף ה.3 עם הסכום בסעיף ה.4, זהו " הסכום לעובדי 2007 בתוספת הסכום שבמחלוקת", ולהכפיל ב- 110%. סכום זה הנו "הסכום לעובדי 2007 בתוספת הסכום שבמחלוקת כפול 110%". סכום זה הנו "העודפים".

ד.6. כעת יש לבדוק: מה סך הפיצויים ששילם המעסיק ב- 2017 לכלל עובדי החברה, לעומת סכום "העודפים".

המעסיק צריך למשוך אליו את סכום העודפים עד לגבה סך הפיצויים ששולם ב- 2107 לכלל העובדים. סכום זה הוא "סכום ההחזר למעסיק".

ה.מה המסמכים הנדרשים להגשה לקופה המרכזית לפיצויים עד ה- 31/3/2108?

ה. 1.אישור של רו"ח או עו"ד של המעסיק הכולל:

ה1.א. הצהרה כי בוצעו הפקדות שוטפות לפיצויים לקופות האישיות לפיצויים של העובדים

ה1.ב. תחשיב לסכום העודף בקופה (העודפים, סעיף ה.5 לעיל)

ה.1.ג. סכום ההחזר למעסיק ( הסכום שהמעסיק ימשוך אליו, סעיף ה.6 לעיל). ו.2.  בקשת המעסיק חתומה ע"י מורשה חתימה ו.3.  פרוטוקול מורשה חתימה מאושר כדין (לרבות דוגמאות חתימה)

ה4.  צילום ת.ז של מורשה חתימה

ה.5.  אישור קיום חשבון ע"ש החברה להעברת הכספים.

ה.6.קיים חוזר נוסף - 2003/5 , שיצא ממשרד האוצר, אגף שוק ההון, ב- 05/2003 , בסעיף 2, לפיו נדרש גם אישור ספציפי למעסיק באופן של פסק דין של בית הדין לעבודה. המוסדיים כרגע בדיונים מול משרד האוצר בכדי לבטל דרישה זו, עד למועד כתיבת שורות אלה אין חדש.

ו. מה הרציונל של רשות המיסים?

ו.1.רשות המיסים אינה עובדת במתכונת כפל מבצעים, ולכן אם במשך השנים המעסיק הפקיד לקופה מרכזית לפיצויים עבור עובדיו, וקיבל על כך הוצאה מוכרת, אין סיבה שיוציא כספים בשוטף לעובדי החברה באמצעות הפקדת הפיצויים לקופות אישיות במסגרת תכניות פנסיוניות, ויקבל שוב הוצאה מוכרת. לכן, ההסבה היא בכך, שמשיכת סכום ההחזר למעסיק לא תהיה כרוכה כמו משיכת פיצויים רגילה בחזרה למעסיק, בשיעור של 40% מס, אלא כהכנסה רגילה של המעסיק, כלומר שיעור מס נמוך הרבה יותר.

ז.זהות הבעלות על קופות מרכזיות לפיצויים

ז.1. הוראות חוזר זה של רשות המיסים יחולו רק כאשר הבעלות בקופה המרכזית לפיצויים והמעסיק של העובדים זהים לחלוטין. באם הבעלות על הקופה אינה של המעסיק , לא ניתן לפעול לפי האמור לעיל. קיימות הוראות לגבי העברת פעילות אגב מיזוג או העברת נכסים ממעסיק אחד לאחר, או העברת עובדים במהלך מכירת פעילות.

ח. עד מתי יש לבצע את הפעולות?

כאמור, עד לחודש מרץ 2018 נמסר למעסיקים כי יש לבצע את הפעולות עד לסוף חודש מרץ 2018, אך לאחרונה, עקב לחצים, נעתר משרד האוצר ואפשר הארכה של הביצוע, כך שהחיוב נדחה בשנה נוספת וייכנס לתוקפו בשנת 2019.

**

חברת סיטרין מתמחה בליווי מעסיקים וארגונים לטיוב ההסדר הפנסיוני לעובדי החברה, ומובילה בשרותי ייעוץ פנסיוני אישיים וייעוצי פרישה עבור שכירים, שכירים בעלי שליטה ועצמאים. כמו כן, אילה אבני מרצה מובילה בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני.

למידע נוסף בתחום זה