עו"ד שושנה רבינוביץ | בעלת משרד עו"ד שושנה רבינוביץ' | מאמרי דעה | 06/08/2017

בקרוב: ביטול עסקת מכר מרחוק בעל פה ובאמצעות אתר האינטרנט

הקלה בדבר אופן ביטול עסקאות מכר מרחוק

בתאריך 26.7.17 פורסם בספר החוקים תיקון לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), המאפשר לבטל עסקאות מכר מרחוק בעל פה או בדרך אחרת המתאימה לצרכן.

התיקון לא חל על עסקאות שניתן לבטל  מכוח תקנות ביטול עסקה, קרי עסקאות שנעשות במקום העסק.

אפשרות לביטול עסקה בדרכים שונות, לרבות בעל פה

התיקון, אשר ייכנס לתוקף בתאריך 26.11.17 קובע כי כאשר עומדת לצרכן זכות לבטל עסקת מכר מרחוק (ללא נוכחות פיזית של העוסק והצרכן בזמן ביצוע העסקה) לפי חוק או לפי חוזה, יאפשר לו העוסק לבטל את העסקה בכל אחת מן הדרכים הבאות:

 1. בעל פה (בטלפון או במקום העסק)
 2. בדואר רשום
 3. בדואר אלקטרוני
 4. בפקסימיליה אם ישנה
 5. באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה באמצעי זה

בעסקאות שנעשות באמצעות האינטרנט יש להתקין קישור ייעודי לביטול העסקה:

לעניין עסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט ייצור עוסק בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול שימוקם באופן בולט וברור.

חובת גילוי דרכי הביטול, פרטי התקשרות ופרטים שיש לכלול בהודעת הביטול:

עוסק יגלה בכתב, בחוזה, בטופס הגילוי או במסמך המפרט את פרטי העסקה (שעל פי דין הוא חייב למסור לצרכן), לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים נשוא העסקה:

 1. את הדרכים למסירת הודעת הביטול
 2. את פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל דרך ביטול
 3. את הפרטים שיש לכלול בהודעת הביטול

פרטי המידע יימסרו גם בכל אחד מאלה:

 1. חשבונית
 2. קבלה או הודעת תשלום
 3. בהודעה על סיום העסקה (בעסקה לתקופה קצובה)
 4. בדף הראשי של אתר האינטרנט של העוסק, אם ישנו
 5. אם ניתן להתקשר עם העוסק באמצעות אתר האינטרנט, פרטי המידע יופיעו בסמוך לקישור הייעודי למשלוח הודעת ביטול

פרטי המידע יופיעו בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

מה צריך הצרכן למסור בהודעת הביטול:

בהודעת הביטול יפרט הצרכן:

 1. שמו
 2. מספר תעודת הזהות שלו
 3. אם ההודעה נמסרה בעל פה – פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.

הסנקציות

עוסק שלא אישר לצרכן למסור הודעה על ביטול עסקה בכל אחת מן הדרכים לעיל או עוסק שלא גילה לצרכן מידע שהיה עליו לגלות בקשר לביטול, ניתן עליו להטיל עיצום כספי בסך 22,000 ₪ (או 7000 ₪ למי שאינו תאגיד) בגין כל הפרה.

כניסה לתוקף

כאמור, התיקון ייכנס לתוקף ביום  26.11.2017 ועל העוסקים להיערך בהתאם. חובת הגילוי במסמך המפרט את פרטי העסקה שיימסר לצרכן לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים, תחול על כל עסקה מיום התחילה (26.11.17).

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. ההסבר של הוראות החוק הינו תמציתי ואינו כולל את כל ההוראות. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה ספציפי יש לפנות לעורך דין. עו"ד שושנה רבינוביץ הינה עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, רגולציה, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

רחוב אחד העם 35 תל אביב 03-7266111

shosh@law-sr.co.il, www.law-sr.co.il

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לעסקים בינוניים וקטנים, מבצע בקרה וציות ועומד לרשות העסק באופן שוטף בכל שאלה או סוגיה.  

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.