דוד גבריאלוב | מנכ"ל שלהבת מערכות מידע בע"מ | מאמרי דעה | 14/06/2016

כתב אישום עתידי למחזיק במקום העבודה, או התקנה להכנת תכנית לניהול הבטיחות

הערה: האצבע המאשימה בעת אירוע תאונתי, מופנית בראש ובראשונה למחזיק במקום (בעל המפעל, או תופש המפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה ו/או המנהל בפועל במקום העבודה), שהרי הוא שהביא את העובדים לחציריו למטרות רווח ועליו לשאת בנטל הנזק במקרה של תאונה (רווח שולי שלילי). יחד עם זאת מנסה הכותב להראות כי "כתב האשמה" עתידי זה, אינו בעל משמעות אמורפית, אינו לוטה בערפל, אינו נותן למעביד אופציות התחמקות וקובע מפורשות ברשימת התיוג שבו, את הנטל שעל המחזיק במקום לשאת.

לא מכבר הוצגה תקנה חדשה הקוראת להכנת תכנית לניהול הבטיחות. התקנה, תקנות הבטיחות בעבודה (מכין תכנית בטיחות) 2013, אשר נכנסה לתוקף באוגוסט 2014, הקוראת להכנת תכנית בכל "מקום עבודה", עם חריגים מסוימים.

בירור מעמיק של הכתוב בתקנה מעלה עובדות מעניינות: לצדו של כתב האישום העתידי (שכבר נוסה בעבר), המוכן כנגד הממונה על הבטיחות במקומות עבודה שונים, נוסח כתב אישום עתידי גם ובנוסף כלפי המעביד.

עיון בשתי התקנות מעלה את העובדות הבאות:

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) 1966 מגדירות תשעה עשר (19) סעיפי אשמה אפשריים כנגד ממונה הבטיחות, המחויב בביצועם עפ"י התקנה. קל להבחין ולגלות כי כתבי האשמה כנגד ממונה בטיחות כוללים בכתבי התביעה את כל תשעה עשר הסעיפים הנ"ל, במסגרת ביצוע "העתק – הדבק" מתוך התקנה, כשעל הממונה הנתבע להוכיח כי עמד בכולם ככתבם וכלשונם.

במקביל לתקנה זו, אנו מוצאים רשימת תיוג בתקנות מכין תכנית לניהול בטיחות, הקובעות בצורה שיטתית ונחרצת את אשמתו העתידית של המחזיק במקום.

לא עוד אחריות כוללת כמחזיק המקום ומנהל, לא עוד אחריות קפידה ולא עוד אחריות שלוחית, אלא גם וגם, ובנוסף, גם רשימה חדשה הכוללת תשעה עשר (19) חובות (!!!):

 • חובת מילוי אחר הוראות תקנות אלה;
 • חובת הצגת מדיניות כתובה בנושא בטיחות ובריאות העובדים בחציריו;
 • חובת קביעת מנהל אחראי מטעמו על נושא הבטיחות (בנוסף לממונה הבטיחות);
 • חובת נקיטת אמצעים מתאימים, כדי להבטיח שכל עובד שמינה, ימלא אחר הוראות אלה;
 • חובת קביעת רף הסיכון הקביל בארגונו;
 • חובת קביעת אחראי להתמודדות מול כל סיכון, שרמתו הוגדרה כנדרש;
 • חובת פיקוח על תהליך ניהול הסיכונים;
 • החובה לוודא, כי הופקו לקחים מהתהליך לניהול סיכונים במקום העבודה;
 • החובה לוודא, כי הוטמעו לקחים מהתהליך לניהול סיכונים במקום העבודה;
 • חובת הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית;
 • חובת פרסום החלטתו לגבי המשאבים המוקצים, לעובדיו;
 • חובת בקרה ויישום התכנית;
 • חובת תיעוד בכתב של ממצאיו והחלטותיו.
 • יוודא כל שנה הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון;
 • יאפשר למכין התכנית גישה מלאה לכל מידע ולכל מקום הנדרש לצורך הכנתה;
 • ידאג לשיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים במקום העבודה;
 • חובת אישור התכנית בחתימתו;
 • חובת החזקת עותק מהתכנית העדכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו;
 • החובה לאפשר לכל עובד במקום העבודה המעוניין בכך, לעיין בתכנית בכל עת.

טוב יעשה אם כן, המחזיק ומנהל המקום, אם ינקוט בכל הנדרש בתקנה החדשה ויפה שעה אחת קודם.

שעון החול אזל ב-18/8/2014 עת נכנסה התקנה לתוקפה.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.