נגה רובינשטיין | ראש מחלקת רגולציה ותחרות, גולדפרב זליגמן משרד עו"ד | מאמרי דעה | 09/06/2016

רשות ההגבלים העסקיים מעמידה טיוטות פטורי סוג להערות הציבור

רשות ההגבלים העסקיים העמידה לאחרונה טיוטות פטורי סוג להערות הציבור, לקראת חידושם בחודש ספטמבר 2016. פטורי סוג מהווים מנגנון אשר באמצעותו פוטר הממונה על הגבלים עסקיים ("הממונה"), בכפוף לתנאים ולכללים הקבועים בכל פטור, צדדים להסדר כובל, מהצורך לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים. פטור הסוג מייתר, למעשה, את החובה לפנות לממונה לקבלת פטור פרטני.

פטורי הסוג שהועמדו לעיון הציבור הם:

  • כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) - הגדרה של מונחים (דוגמת "מתחרה") בפטורי הסוג השונים והוראות החלות על כלל פטורי הסוג. 
  • פטור סוג להסכמים בין חברות קשורות - פטור זה חל על הסכמים בין חברת אם לבין חברת בת ובין חברות-בת של אותה חברת אם, ככל שאין בהסכם האמור צדדים נוספים.
  • פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית - פטור זה חל על הסכם רכישה בו מתחייב מוכר לרכוש טובין מסוג מסוים מספק אחד בלבד.
  • פטור סוג להסכמי זכיינות - פטור זה חל על חוזה לפיו בעל זיכיון או זכיין ראשי מעניק לזכיין את הזכות לעשות שימוש בזיכיון למטרות שיווק של טובין מסוימים.
  • פטור סוג למיזמים משותפים - פטור זה חל על הסכמים לשיתוף פעולה בייצור טובין, שיווקם או רכישתם.
  • פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח - פטור זה חל על הסכמים שמטרתם ביצוע מחקר ופיתוח משותף למוצר או לתהליך.
  • פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך - פטור זה חל על הסכמים אשר נתח השוק המצרפי של הצדדים להם אינו עולה על %01 בכל אחד משוקי המוצר שההסכם נוגע להם, וכן נתח השוק המצרפי של הצדדים אינו עולה על %01 בשוק מוצר בו הצדדים מתחרים, גם כאשר ההסכם אינו נוגע לשוק מוצר זה.
  • פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית - פטור זה חל על חוזים בין מפיץ לבין ספק להפצת טובין לשם מכירתם, וכן על חוזים בין סוכן לבין ספק למכירת הטובין של הספק, באמצעות הסוכן, תמורת עמלה.
  • פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות - פטור זה חל על הסדרים העוסקים בטובין, לגביהם הצדדים להסדר אינם מתחרים, שאין בהם כבילה הנוגעת למחיר בו יימכרו הטובין ושאינם פוגעים בתחרות פגיעה ממשית.

הפטורים האמורים מפרטים את התנאים שבהתקיימם, יחול הפטור.

 

התיקונים העיקריים המוצעים בטיוטות פטורי הסוג שפורסמו:

ראשית, בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), הוצע למחוק את סעיף 4 לכללים, שעניינו אי תחולת כללי פטורי הסוג על סוגים מסוימים של כבילות בין מתחרים. לדעת הממונה, סעיף זה מתייתר, כיוון שפטורי הסוג כוללים ממילא סייג מפורש לתחולתם ביחס להסכמים שעיקרם הפחתת התחרות או מניעתה (הסדרים כובלים "ערומים"), ועל כן, גם ללא סעיף 4 לכללים, הסכמים אלו אינם חוסים תחת פטורי הסוג והוא מתייתר כאמור.

בנוסף, הוצע לתקן את סעיף 8(ב) לכללים, הנוגע לפרשנות תנאי פטור שעניינו נתח שוק. מהות התיקון היא הבהרה כי החריגה המותרת בסעיף זה, החל בנסיבות בהן נתח השוק השתנה לאחר ההסדר, מתייחסת ל- 10% מנתח השוק המקסימאלי שנקבע בפטור הספציפי, ולא לתוספת נתח שוק של 10% .כך, לדוגמא, מקום בו נתח השוק המקסימאלי שנקבע בפטור הסוג עומד על 30%,החריגה המותרת בו היא עד לנתח שוק של 33%( בניגוד לחריגה עד לנתח שוק של 40%).

שנית, הוצע להחריג מתחולת סעיף 9 לכללים לפיו אם נערך ההסדר בעל-פה חזקה כי אין מתקיימים תנאיהם של פטורי הסוג, את פטור הסוג להסכמי רכישה בלעדית, פטור הסוג להסכמי הפצה בלעדית, פטור הסוג להסכמי זכיינות ופטור הסוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות. תוצאת ההחרגה היא שפטורי סוג אלה יוכלו לחול גם על הסדרים שנערכו בעל-פה.

שלישית, לעניין פטור הסוג להסכמים בין חברות קשורות, הוצע בטיוטה לבצע תיקון בהגדרת "חברות קשורות" הנהנות מפטור הסוג באופן שיבהיר, כי זו אינה כוללת חברות בבעלות מדינת ישראל ובבעלות הרשויות המקומיות.

רביעית, הוצע לתקן בפטור הסוג להסכמי רכישה בלעדית את נוסח הסעיף הפוטר הסכמי סוכנות בלעדית - חוזה בין סוכן לבין ספק למכירת טובין תמורת עמלה. טרם התיקון המוצע, הפטור חל על ספק אשר התחייב למכור טובין בשטח ההסכם באמצעות הסוכן בלבד. במסגרת הנוסח המוצע מובהר, כי הפטור יחול גם על סוכן המתחייב למכור בשטח ההסכם טובין של הספק בלבד, בכפוף להתקיימות התנאים שבפטור הסוג.

חמישית, הוצע כי בפטור הסוג להסכמי רכישה בלעדית, בפטור הסוג להסכמי הפצה בלעדית, בפטור הסוג להסכמי זכיינות ובפטור הסוג למיזמים משותפים, יתוקנו הסעיפים המתירים התחייבויות שלא להתחרות בספק או במיזם המשותף (לפי העניין), בכפוף לתנאים מסוימים, באופן שיבהיר כי ההיתר יחול הן על מי שהוא צד ישיר להסדר, הן על אדם השולט בו והן על חברות אחרות תחת אותו בעל שליטה. הסיבה לכך היא, שלשיטת הממונה, מדובר ביחידה כלכלית אחת.

בפטורי הסוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך, הסכמים לביצוע מחקר ופיתוח, העומדים להערות הציבור, עמדת הממונה היא, כי לא נדרשים שינויים לנוסח הקיים.

 

המלצתנו היא לבחון את אופן השפעת פטורי הסוג על פעילותכם העסקית בהקדם, שכן ניתן להעביר הערות לנוסח כלל פטורי הסוג המפורטים לעיל ולתוכנם עד ליום 01 ביוני 2016.

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד נגה רובינשטיין, ראש מחלקת רגולציה ותחרות, בדוא"ל: noga.rubinstein@goldfarb.com או לעו"ד זהר דוד, בדוא"ל: zohar.david@goldfarb.com ו/או בטלפון: 03-6089843.

 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.