עו"ד שושנה רבינוביץ' | בעלת משרד עו"ד שושנה רבינוביץ' | מאמרי דעה | 05/11/2019

דגשים לפרסום מבצעים לקראת "נובמבר סייל"

חודש נובמבר הפך בשנים האחרונות לחודש המבצעים - החודש שבו נערכים מבצעי ענק ברשת האינטרנט (במרשתת) וברשתות השונות. במאמר זה נבקש להעביר מספר דגשים בנושא אופן פרסום המבצעים, בהתאם להוראות החוק.

מבצע מוגדר בחוק הגנת הצרכן כ"מכירה מיוחדת". מדובר במכירה לרגל סוף עונה, חיסול מלאי, לרגל אירוע מיוחד, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים בעבורם שילם או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני. כלומר, כל מכירה לכלל ציבור צרכנים בה ניתנת הנחה או הטבה לתקופה מסוימת.

 

בפרסום של מכירה מיוחדת יפורטו הטובין או השירותים הכלולים בה ואילו אינם כלולים בה, מחירם של המוצרים לפני ההנחה ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה, את תנאי המכירה המיוחדת (תקופת המבצע, חריגים וכדומה). אם מחירו של המוצר הינו מעל 50 ₪ יצויין גם המספר המינימלי של הפריטים המוצעים ומספר הפריטים המוצעים בהנחה מרבית.

 

כללי אצבע לעריכת מבצעים

יש לפרסם את המחיר טרם ההנחה ואת המחיר לאחר ההנחה או את שעור ההנחה. במבצעים מסוג: 1+1 או "השני בחצי מחיר" חלים כללים מיוחדים, אך תמיד חשוב לגלות לצרכן את מהותו של המבצע באופן ברור ופשוט. דוגמא למבצע שיחסית קל לפרסם הוא מבצע לפיו יש 50% הנחה על המוצר השני מתוך מגוון של מוצרים, שמחירם טרם ההנחה אינו זהה. במקרה כזה, על גבי המוצר יצוין המחיר הרגיל ובפרסום מספיק לציין כי יש 50% הנחה על מוצר שני, הזול מבניהם. כמובן שיש לגלות באופן ברור על אלו מוצרים המבצע חל. לעומת זאת, אם המבצע חל על מוצרים זהים ניתן לדעת מראש מה המחיר הרגיל של המוצר שהצרכן יבחר, ולפיכך יש לציין בפרסום גם את המחיר הרגיל.


דגשים במכירה אינטרנטית (במרשתת)

עסקאות אינטרנטיות מוגדרות בחוק הגנת הצרכן כעסקאות מכר מרחוק, וחלות עליהן כללים ספציפיים:

שלב השיווק - בעת הצגת המוצרים או השירותים באתר יש לוודא כי הפרטים הבאים יהיו גלויים: שם חברה, מספרה (ח.פ) וכתובת העסק; תכונות הנכס או השירות; מחיר הנכס או השירות ותנאי תשלום אפשריים; מועד ודרך אספקת הנכס או השירות; התקופה בה ההצעה תהיה בתוקף; מידע אודות האחריות ותנאי ביטול העסקה. עוסק חייב לפרסם גם את דמי המשלוח. אם מדובר במוצר שחלה חובה לציין את מחירו ליחידת מידה - חובה זו חלה גם בהצגת המוצר באתר.


שלב ביצוע העסקה - יש לספק לצרכן לא יאוחר ממועד אספקת הנכס או השירות, חוזה או טופס גילוי נאות בו מצויינים הפרטים המהותיים לעסקה (טופס הגילוי), אשר במסגרתו יצויינו: שם העוסק; מספר החברה (ח.פ) וכתובת העסק; תכונות הנכס או השירות; מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום; אופן ביטול העסקה; שם היצרן וארץ ייצור; מידע אודות אחריות וכל תנאי נוסף שחל על העסקה.


ביטול העסקה - עסקאות מכר מרחוק זוכות להגנות רחבות ביותר וניתן לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר אף אם נעשה בו שימוש. ההגנה היחידה העומדת לעוסק בעניין זה, הינה שהוא רשאי לתבוע את הפחת שנגרם בקשר למוצר.
עסקה של רכישת נכס שאין בו פגם, ניתנת לביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר. חובת החזרת הנכס חלה על הצרכן. עסקת שירות, שהיא עסקה חד פעמית, ניתנת לביטול תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת החוזה/טופס הגילוי לפי המאוחר, בתנאי שביטול העסקה ייעשה לפחות תוך שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו אמור השירות להינתן. עסקת שירות מתמשכת ניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. הצרכן ישלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
בגין ביטול עסקאות לעיל, יחזיר העוסק לצרכן את הסכום ששולם למעט דמי ביטול של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי הביטול כוללים הוצאות של העוסק בגין משלוח.
אם ההתקשרות היא עם צרכן בעל מוגבלות, עולה חדש או אזרח ותיק ונעשה שימוש בצ'אט או שהתקיימה שיחת טלפון עם נציג לשם השלמת העסקה, ניתן לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת טופס הגילוי או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מבינהם.


מתי לא ניתן לבטל את העסקה - ברכישת טובין פסידים (מוצרים עם חיי מדף קצרים או מוצרים מתכלים); טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח; מוצרים שניתן להעתיק כשאריזתם נפתחה.


ביטול שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי – ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות אמור להינתן. ביטול שירותי תיירות שניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל - עוסק רשאי להציע לצרכן שני מסלולים של השירות - עם זכות ביטול על פי החוק או ללא זכות ביטול.

***

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה ספציפי יש לפנות לעורך דין.

עו"ד שושנה רבינוביץ הינה עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, ציות רגולטורי, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

shosh@law-sr.co.il ,www.law-sr.co.il רחוב אחד העם 35 תל אביב 03-7266111

 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.