אישור מסירה ביבוא- Delivery Verification Certificate

להלן הנחיות לקבלת אישור על יבוא טובין לישראל:

מנכ"ל החברה, או כל אדם אחר המורשה לחתום בשם החברה, יפנה מכתב בקשה ללשכת המסחר כדלקמן: 

הנני מצהיר בזה בשם חברת (באנגלית) כי הטובין על פי פרטי המשלוח שלהלן:

 1. שם הספק וכתובתו (באנגלית).
 2. תיאור הטובין והכמות ששוחררה (באנגלית).
 3. ערך הטובין במטבע הרכישה.
 4. מספר רשימון היבוא (המספר המוטבע ע"י המכס בזמן השחרור).
 5. פרט המכס על פיו שוחררו הטובין.
 6. התאריך בו יובאו הטובין לארץ ועברו את תהליך השחרור במכס הישראלי בתאריך ________.
 7. שם מלא של החותם, תפקידו, חותמת החברה וחתימתו.

למכתב הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

 1. אישור של עורך דין או רואה חשבון כי על פי תקנון החברה האדם החתום על מכתב הבקשה רשאי לחתום בשם החברה.
 2. צילום מלא של רשימון היבוא שבו יודגשו מספר הרשימון לאחר השחרור, תאריך השחרור, פרט המכס, ערך הסחורה ותאורה.
 3. צילום חשבון הספק שעל פיו הוכן רשימון היבוא.
 4. צילום שטר מטען.
 5. הנפקת המסמך כרוכה בתשלום:
  - לקוח החבר בלשכת המסחר 145 + מע"מ.
  - לקוח שאיננו חבר בלשכת המסחר 213 + מע"מ.

המסמך מונפק תוך כחמישה ימי עסקים.

למידע נוסף בתחום זה