עדכוני תקינה - מאי 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8213 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי בתקן הבא:

ת"י 987 - מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר, מאוגוסט 1980, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 1983 וגיליון תיקון מס' 2, ממרס 2003, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3, מאפריל 2019.

בפרסום 8215 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת התקן הבא:

במקום ת"י 1153 - מטפים לכיבוי אש לשימוש חד–פעמי, מנובמבר 2011, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2013, יבוא: "ת"י 1153 - מטפים לכיבוי אש לשימוש חד–פעמי, מאפריל 2019."

בפרסום 8217 בילקוט הפרסומים הודיעו על החלפת / שינוי התקנים הבא:

במקום ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון, מפברואר 2009 - תקן בעל רשמיות חלקית, יבוא: "ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה, מאפריל
2019 , אשר יהיה רשמי במלואו."

במקום ת"י 2302 חלק 2 - חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה - מיון, אריזה, תיווי וסימון, מפברואר 2009, יבוא: "ת"י 2302 חלק 2 - חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - סיווג, תיווי, סימון ואריזה, מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואו."

במקום ת"י 570 חלק 1 - מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה, מיולי 1999, יבוא: "ת"י 570 חלק 1 - מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה, מאפריל 2019."

במקום ת"י 570 חלק 2 - מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף: מד–לחץ, מנובמבר 1982, יבוא: "ת"י 570 חלק 2 - מטפים מיטלטלים: מד–לחץ, מאפריל 2019."

במקום ת"י 66 - מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפה, מיולי 1999 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2010, יבוא: "ת"י 66 - מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה, מאפריל 2019 ."

ת"י 907 חלק 4: מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגיה - כללי, מיוני 2011, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019.

ת"י 1317 - ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב, ממאי 2007, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019; גיליון התיקון יהיה רשמי במלואו למעט תת–סעיף 4.3 - "סימון ואריזה".

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז רשמיות על התקנים הבאים:

הערות יתקבלו עד ל-4.6.19 (מצ"ב קישור להודעת הממונה על התקינה מס' 28 המעדכנת את הודעת הממונה על התקינה מס' 14 לעניין ת"י 950, אשר נשלחה ביום 19.8.2018):

במקום ת"י 950 – פרזול בניין – מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה (נובמבר 2007), לרבות ג"ת מס' 1 (פברואר 2009), ג"ת מס' 2 (פברואר 2015) (התקן בעל רשמיות חלקית) יבוא ת"י 950 – פרזול בניין – מנגנון גלילי למנעול – דרישות ושיטות בדיקה (נובמבר 2017). התקן המוצע כולל שינויים מתחייבים ולא מתחייבים.

הסעיפים שלהלן יהיו סעיפים רשמיים:

- לעניין מנגנון גלילי למנעול ( צילינדר ) מסוג 16010C62 כל סעיפי התקן יהיו סעיפים רשמיים.

- לעניין סוגים אחרים של המנגנון רק הסעיפים שלהלן יהיו סעיפים רשמיים:
- חלות התקן
- סעיף 2 - Normative references 
- סעיף 4.10 – צורה ומידות לפרופיל אירופי (europrofile) 
- סעיף 8 - Marking

כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת התארגנות כלהלן: התקן המוצע ת"י 950 (נובמבר 2017) ייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות. התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה (CEN). בכוונת משרד הכלכלה להכריז רשמיות על הסעיפים שפורטו לעיל, שכוללים שינוי לאומי שאינו מתחייב (כמפורט בטבלה המצורפת כאן) וזאת בכפוף לקבלת אישור שר האוצר וראש הממשלה, כנדרש על פי החוק.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

3. מסמך הנת"מ הבא, המתייחס למוצר במסלול של תו תקן אושר בועדת ההיתרים מתאריך 30.04.19:

נת"מ לת"י 129 חלק 1- מטפים מטלטלים: תחזוקה. מצ"ב קישור

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

 

 

למידע נוסף בתחום זה