עדכוני תקינה 11.11.18

1. משרד העבודה מקדם תקנות שיחייבו עמידה בתקינה אירופאית על הפיגומים באתרי הבניה בישראל
קישור להודעה לעיתונות של משרד העבודה והרווחה בהקשר זה
קישור לטיוטת מסמך הערכת עלויות הרגולציה (RIA) שהוכן בהקשר לכך במשרד העבודה והרווחה
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר אל הילה שיינוויק, מנהלת תחום טיוב רגולציה במשרד העבודה (Hila.Sheinok@economy.gov.il).
זה פורסם להערות עד לתאריך 11.11.18, אך לא הגיע אלינו עד היום, לכן במידה ויש לכם הערות אתם מוזמנים להעביר בהקדם האפשרי להילה ולכתב אותנו (לפי דרכי ההתקדרות שלהלן).

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 938 (חלקים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה + זכוכית בטיחות
ת"י 62087 חלק 7 - ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - שיטות למדידה של צריכת הספק - צגי מחשב
ת"י 1430 חלק 2  - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM
ת"י 867 (ג"ת 1) - תרמומטרים רפואיים: תרמומטרים העשויים זכוכית

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. פורסמו ברשומות הודעות על עדכון או קביעת התקנים המפורטים להלן:

אכרזת התקנים (תקן רשמי) החלפה של תקן רשמיקישור לפרסום בקובץ התקנות 8101

במקום ת"י 818 חלק 2 – חיתולים: חיתולי מכנס חד פעמיים לתינוקות (מאוגוסט 1988), לרבות גיליון תיקון מס' 1 ממאי 1990, וגיליון תיקון מס' 2 ממרס 1999 יבוא: ת"י 818 חלק 2 – חיתולים: חיתולים חד פעמיים לתינוקות, מאוקטובר 2018.

במקום ת"י 4141 חלק 12 – ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים ממרס 2004, יבוא:
ת"י 4141 חלק 12 – ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים, מאוקטובר 2018.

אכרזת התקנים (תקן רשמי) החלפה של תקן רשמיקישור לפרסום בקובץ התקנות 8104

במקום ת"י 1148 – מעקרי קיטור גדולים מיוני 2011, יבוא:
ת"י 1148 – מעקרי קיטור גדולים, מאוקטובר 2018, אשר יהיה רשמי במלואו.

במקום ת"י 20 חלק 2.8 – מנורות: דרישות מיוחדות – פנסי יד מספטמבר 2009, יבוא:
ת"י 20 חלק 2.8 – מנורות: דרישות מיוחדות – פנסי יד, מנובמבר 2018.

במקום ת"י 1284 חלק 3 – כפפות מגן נגד פגיעות מכניות, מפברואר 2010, יבוא:
ת"י 1284 חלק 3 – כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים, מנובמבר 2018.


הודעה בדבר שינויים בתקנים
- קישור לפרסום בילקוט הפרסומים 7971

ת"י 413 חלק 3 – תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2018 למהדורה מיולי 2017.
ת"י 785 חלק 25 – צבעים ולכות: תגובה בשרפה – בדיקה בשיטת המנהרה הקצרה, גיליון תיקון מס' 3, מאוגוסט 2018 למהדורה מאוגוסט 1989 ולגיליונות התיקון ממאי 1997 ומאוגוסט 2004.
ת"י 1171 – שסתום חד כיווני גיליון, תיקון מס' 2 מאוגוסט 2018 למהדורה ממאי 2001 וגיליון התיקון מנובמבר 2012.
ת"י 5826 חלק 2.1 – מנהור: מנהרות לרכבת – תכן מבנים – יסודות התכנון של מנהרות, גיליון תיקון 1, מאוגוסט 2018 למהדורה מאוקטובר 2017.
ת"י 466 חלק 1 – חוקת הבטון: עקרונות כלליים, גיליון תיקון מס' 6 מספטמבר 2018 למהדורה מינוי 2003 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2005, מינואר 2009, ממאי 2012, מנובמבר 2016, ממרס 2017 ומספטמבר 2017.
ת"י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 3, מאוקטובר 2018 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מאפריל 2016 ומאוגוסט 2017.
ת"י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 4, מאוקטובר 2018 למהדורה מינואר 2016 ולגיליונות התיקון מאפריל 2016, מאוגוסט 2017 ומאוקטובר 2018.
ת"י 1743 – גבינות קשות למחצה, גיליון תיקון מס' 4, מספטמבר 2018 למהדורה מאוקטובר 1996 ולגיליונות התיקון מנובמבר 2007, מיולי 2009 וממאי 2012.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה