עדכוני תקינה 18.3.2018

1.  טיוטת נהלי הממונה לעניין טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי:

בהמשך לעדכון קודם, להלן נוסח עדכני של טיוטת נהלי הממונה לעניין טובין מיובאים שחל עליהם תקן רשמי (נהלים שיחליפו את נוהל 401 של מכון התקנים).

חל עדכון בפרק 8 "הפרת אמון" ובהקשר להנחיות לטיפול בהפרות (מסומן בצהוב).

את ההערות לעדכון יש להעביר לא יאוחר מ 20.3.1018 לגברת אסתר חלפון Ester.halfon@economy.gov.il ניתן להעביר התייחסויות גם אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

קישור לטיוטת הנהלים העדכנית

קישור להתייחסות לשכת המסחר כפי שנשלחה אל משרד הכלכלה

 

2. הממונה על התקינה פנה לקבל התייחסויות מהציבור בעניין הכוונה להחליף את התקנים המפורטים להלן:

 ת"י 1006 – מרציפן  - קישור להעתק מפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה

 ת"י 215 חלקים 1 ו- 2 – רעפים - קישור להעתק מפנייתו של הממונה על התקינה בנושא זה

 קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

3. טיוטת נהלים והוראות נוספות שיצאו להערות מהממונה על התקינה לקראת יישום הרפורמה בתקינה:

3.1 טיוטת נוהל ערבויות - קישור לטיוטא כפי שיצאה להערות

ראו הודעת משרד הכלכלה בנושא - "בשם הממונה על התקינה הנני מתכבד להעביר להערותיכם את טיוטת נוסח "נהל ערבויות".

נהל זה יכנס לתוקף  ב 1 לאפריל 2018, עם הפעלת הפעימה הראשונה של התחרות בבדיקות הטובין המיובאים.

ההערות שיתקבלו ישולבו בנוסח נהלי הממונה בהתאם לשיקול דעתו של הממונה על התקינה ובהתאם להוראות כל דין, כאשר לא תהיה הפצה נוספת להערות בשל לוחות הזמנים הדחופים לפתיחה לתחרות.

את ההערות יש להעביר לא יאוחר מתאריך 20 מרץ אל: גברת אסתר חלפון Ester.halfon@economy.gov.il

 

3.2 טיוטת הוראות הממונה על התקינה לעניין מתן הכרה למעבדות בדיקה על-פי פקודת היבוא והיצוא - קישור לטיוטא

ראו הודעת משרד הכלכלה בנושא - "בשם הממונה על התקינה הנני מתכבדת להעביר להערותיכם את טיוטת נוסח "הוראות הממונה על התקינה לעניין מתן הכרה למעבדות בדיקה על-פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979"

נהלים אלו ייכנסו לתוקף  ב 1 לאפריל 2018, עם הפעלת הפעימה הראשונה של התחרות בבדיקות הטובין המיובאים.

ההערות שיתקבלו ישולבו בנוסח הוראות הממונה בהתאם לשיקול דעתו של הממונה על התקינה ובהתאם להוראות כל דין, כאשר לא תהיה הפצה נוספת להערות בשל לוחות הזמנים הדחופים לפתיחה לתחרות.

את ההערות יש להעביר לא יאוחר מתאריך 19 למרץ למייל זה."

התייחסויות ככל שיש, נא להעביר לרז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן או ישירות למנהל תקינה

 

4. מרשם היבואנים לפי פקודת היבוא והיצוא - "מי שלא שם לא קיים" בהקשר של יבוא מוצרים שנדרשים לעמוד בתקן רשמי:

תזכורת נוספת למי מכם שטרם נרשם - החל מה 27.3.18 לא ניתן יהיה להגיש בקשות ליבוא / פטור לפי 2(ג)(2) למוצרים שנדרשים לעמוד בתקן רשמי ביבוא

למידע מפורט ולהרשמה.

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1505 חלק 1.1: מערכות לטיפול במי שתייה: השפעות אסתטיות

ת"י 1505 חלק 1.2: מערכות לטיפול במי שתייה: השפעות בריאותיות

ת"י 1503 חלק 1.3 מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות קרינה על-סגולה לטיפול מיקרוביולוגי במים

ת"י 1605 חלק 1 - מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

ת"י 116 ג"ת 2 - מזוט

ת"י 19795 חלק 7 - טכנולוגיית המידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים

ת"י 5826 חלק 12 - מנהור: מנהרות לתחבורה-תכן מבנים-מערכות ניקוז

ת"י 14372 ג"ת 2 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם-סכין, כף ומזלג

ת"י 5515 - חלקים 8-13  - ציוד ספורט

ת"י 5516 חלק 3 - אולמות ספורט: אולמות להתעמלות,למשחקים ולשימוש

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. החלפת התקן הרשמי ת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ושל פעוטות ולחפצים ביתיים דומים:

 קישור לפרסום ברשומות בנושא זה

7. הכרזה בדבר שינוי תקן רשמי:

פורסם ברשומות בתאריך 8.3.18 הודעה של מנכ"ל מכון התקנים בעניין התקנים שלהלן:

הודעה בדבר קביעת תקנים:

ת"י 1212  חלק 3 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות עשן, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011.

ת"י 5280 חלק 1.1 - אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין - בנייני מגורים, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מיוני 2013.

ת"י 12773 - שידור חוזי ספרתי (DVB): ממשק אפנון (T2-MI) למערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2), מינואר 2018.

ת"י 22002 חלק 1 - תוכנית - קדם לבטיחות מזון: ייצור מזון, מינואר 2018.

ת"י 22002 חלק 2 - תוכנית-קדם לבטיחות מזון: שירותי הסעדה, מינואר 2018.

ת"י 22002 חלק 3 - תוכנית-קדם לבטיחות מזון: חקלאות, מינואר 2018.

ת"י 22002 חלק 4 - תוכנית-קדם לבטיחות מזון: ייצור אריזות מזון, מינואר 2018.

ת"י 22002 חלק 6 - תוכנית-קדם לבטיחות מזון: ייצור של מספוא ושל מזון לבעלי חיים, מינואר 2018.

ת"י 22003 - מערכות ניהול בטיחות מזון - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות ניהול בטיחות מזון, מינואר 2018.

ת"י 22004 - מערכות ניהול בטיחות מזון - הנחיות ליישום התקן הישראלי ת"י 22000, מינואר 2018.

ת"י 22005 - עקיבות בשרשרת המספוא ובשרשרת המזון - עקרונות כלליים ודרישות בסיסיות לתכן מערכת וליישום, מינואר 2018.

ת"י 27000 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - סקירה כללית ומינוח, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מינואר 2014.

ת"י 27003 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מערכות לניהול אבטחת מידע - הנחיות, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011.

ת"י 27004 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת  מידע - ניטור, מדידה, ניתוח והערכה, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011.

ת"י 27006 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות לניהול אבטחת מידע, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2013.

ת"י 27010 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת המידע של תקשורת בין מגזרית ושל תקשורת בין ארגונית, מינואר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2015.

ת"י 27011 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קובץ כללים לבקרות אבטחת מידע המבוססות על התקן הישראלי ת"י 27002 בעבור ארגוני בזק (טלקומוניקציה), מינואר 2018 בא במקום המהדורה מיולי 2009.

ת"י 27016 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניבול אבטחת מידע - כלכלה ארגונית, מינואר 2018.

ת"י 27019 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - בקרות אבטחת מידע לתעשיית התועלת האנרגטית, מינואר 2018.

ת"י 27034 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: מבנה נתונים של פרוטוקולים ושל בקרות אבטחת יישומים, מינואר 2018.

ת"י 27034 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים: חקר מקרים, מינואר 2018.

ת"י 27035 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אירועי אבטחת מידע: עקרונות לניהול אירועים מינואר 2018.

ת"י 27035 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אירועי אבטחת מידע: קווים מנחים לתכנון ולהכנה בעבור תגובה לאירוע, מינואר 2018.

ת"י 27038 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מפרט להסרה דיגיטלית של מידע, מינואר 2018.

ת"י 27799 - אינפורמטיקה בתחום הבריאות - ניהול אבטחת מידע בתחום הבריאות באמצעות שימוש בתקן הישראלי ת"י 27002, מינואר 2018.

ת"י 38500 - טכנולוגיית המידע - ניהול ובקרה של טכנולוגיית המידע בעבור ארגונים, מינואר 2018.

8. הודעה בדבר שינויים בתקנים:

 ת"י 1119 - מחסום ריחות מפלסטיק להתקנה ברצפה, גיליון תיקון מס' 2 מינואר 2018 למהדורה מספטמבר 1986 ולגיליון התיקון מאוקטובר 1991.

 ת"י 1523 חלק 1 - קירות בני: קירות לא נושאים, גיליון תיקון מס' 2 מינואר 2018 למהדורה מאוגוסט 2002 ולגיליון התיקון מאוקטובר 2012.

 ת"י 1525 חלק 3 - ניהול תחזוקת בניינים: בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה - מערכות שירות, גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2018 למהדורה מיוני 2010.

 ת"י 1525 חלק 4 - ניהול תחזוקת בניינים: מסמכי עדות, גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2018 למהדורה מפברואר 2004.

 ת"י 6464 - מתקנים תעשייתיים הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למתקנים, לסביבת העבודה, לבדיקה ולאישור ולצנרת אספקת גז טבעי, גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2018 למהדורה מינואר 2017.

קישור לפרסום ברשומות בנושא זה

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה