פורסם ברשומות תיקון חשוב לחוק התקנים שמקל על התאמת התקינה בארץ לתקינה בינ"ל מקובלת

בהמשך לפעילות הלשכה להסרת דרישות ייחודיות לישראל בתקנים ולתיקונים קודמים בחוק התקנים, משרד הכלכלה הוביל תיקון חשוב נוסף לחוק שמייצר שני שינויים חשובים:

1. ייעול הליך עדכון התקנים, כך שעיכוב בהעברת התייחסות מצד משרד ממשלתי לא יתקע את עדכון התקן.

2. הגדרת תהליך מקיף ויסודי (שיסתיים באוגוסט 2019) לעדכון רשמיות ביחס לשורה ארוכה של תקנים מאומצים, כך שלמעט בהנמקה מיוחדת ולאחר קבלת אישור שר האוצר וראש הממשלה, יתר השינויים הייחודיים לישראל שאינם מתחייבים (ההגדרה של "שינוי לאומי מתחייב" מופיעה בתוספת לחוק התקנים) יוסרו או לא יהיו מחייבים. יובהר כי התהליך מתייחס אך ורק לתקנים רשמיים מאומצים. תקנים שאינם רשמיים ומאומצים יטופלו בנפרד בתהליך שונה.

 

ראו ההודעה שיצאה מהכנסת עם אישור תיקון החוק בקריאה שניה ושלישית:

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018.

 מוצע לקבוע הליך יעיל ומהיר לשם התאמת תקנים ישראליים רשמיים לתקינה הבין-לאומית. לפי המוצע, ההליך החדש אמור להסתיים באוגוסט 2019, ובמסגרתו יידרש מכון התקנים לבחון מחדש את כל התקנים הרשמיים המבוססים על תקינה בין-לאומית והיו בתוקף באוגוסט 2016, ולהעביר את מסקנותיו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה. לפי המוצע, שר הכלכלה והתעשייה יבטל את רשמיותו של תקן ישראלי רשמי שאינו תואם את התקן הבין-לאומי או יתאים את התקן כאמור לתקן הבין-לאומי, אלא אם כן מתקיימים החריגים כמפורט בהצעת החוק.

 

בדברי ההסבר נכתב: "ערב כניסתו של תיקון מס' 12 לתוקף נמצאו כ־300 תקנים בתהליך של בחינה לעניין התאמתם לתקינה בין־ לאומית, מהם כ־150 תקנים היו בשלבי התייעצות שונים, ומתוכם כ־80 תקנים נמצאו בהמתנה של יותר מ־90 ימים להתייחסות השרים הממונים, כלומר מעבר לתקופה הקבועה להעברת התייחסות השרים כאמור בסעיף 8(ה1()2 )לחוק. עם כניסתו של התיקון האמור לתוקף, הוחזרו כל התקנים הנזכרים, שהטיפול בהם היה כאמור בעיצומו, לתחילת הליכי הבדיקה כפי שנקבעו בחוק במסגרת אותו תיקון. ואולם סיום הבדיקה של אותם תקנים מתעכב. זאת, בין השאר, בשל ההמתנה הממושכת לדיון בתקן בוועדת האימוץ אשר נובעת במידה רבה מהעומס הרב המוטל על הוועדה עקב החזרת כל התקנים כאמור לבדיקתה, נוסף על עבודתה השוטפת; וכן בשל העיכוב בקבלת התייחסות השרים הממונים, אשר לפי סעיף 8(ה1 )לחוק אי העברת התייחסותם במועד כמוה כהבעת התנגדות לעדכון רשמיות התקן.

 

בשל העיכוב הרב המתואר לעיל בתהליך בחינת התקנים לעניין התאמתם לתקינה בין לאומית לפי תיקון מס' 12 ,קיים צורך חיוני לעגן בחוק הליך מהיר ויעיל יותר שיאפשר להשלים את המשימה. לאור האמור מוצע, בהצעת חוק זו, לקבוע מנגנון שיאפשר בדיקה מהירה ויעילה של כל אותם תקנים רשמיים הנזכרים לעיל, לעניין התאמתם לתקינה הבין לאומית. "

 

יו"ר ועדת הרפורמות שהכינה את ההצעה ח"כ רחל עזריה: "המהלך הזה עתיד לחסוך המון כסף לאזרח הקטן ונראה גיוון במוצרים ובתחרות במשק מה שישפיע על הכיס של האזרח." שר הכלכלה אלי כהן: "זו לא רפורמה אלא מהפכה של ממש. סוף סוך המדינה מאמצת דבר בסיסי שהוא מובן מאליו וזו התקינה הבין לאומית. עד היום זה יצר עיוותים בשוק. שינויים הוכנסו בתקינה על ידי גורמים אינטרסנטים מתוך מטרה להגביל את הייבוא ולחסום מוצרים. היו שם קומבינות."

 

קישור לתיקון החוק כפי שפורסם ברשומות

 

קישור לחוק התקנים

למידע נוסף בתחום זה