כוונה להעביר תקנים ישראליים רשמיים למוצרי חשמל לקבוצה 3*

בעקבות טיפול האיגוד הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע כי בכוונתו לעדכן את רשימת התקנים ולהעביר תקנים בתחום החשמל ואלקטרוניקה (במלואם או בחלקם) מקבוצה 1 או 2 לקבוצת תקנים מס' 3.

רצ"ב הרשימה של התקנים כפי שהועברה לאיגוד על ידי הממונה על התקינה.

* משמעות הדבר היא כי יבואן שמייבא מוצר עליו חלה חובת אישור תקן על פי אותו תקן רשמי, שהועבר לקבוצה 3, רשאי לשחרר מרשות המכס בארץ את הטובין המיובאים על ידו באמצעות תצהיר יבואן(תצהיר נלווה לבקשה למתן אישור תקן רשמי), הניתן למכון התקנים על ידי היבואן (ובאישור עו"ד), על כך שהטובין שבמשלוח עומדים בדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם.
למידע נוסף בתחום זה