כהכנה לכניסת הרפורמה בנצילות אנרגטית: משרד הכלכלה מפרסם ברשומות צו המסיר רשמיות מדרישות הנצילות האנרגטית בתקני מוצרי חשמל רלוונטיים

כחלק מהרפורמה ביבוא מוצרי חשמל בעלי נצילות אנרגטית שתיכנס לתוקף ב-1.9.22, פורסם היום (31.8.22) ברשומות צו המסיר רשמיות מדרישות הנצילות האנרגטית בתקני מוצרי חשמל רלוונטיים. 

לעיון בצו המלא (קובץ תקנות מס' 10313)- לחצו כאן

כידוע, בנובמבר 2021 פורסמה רפורמת היבוא במסגרת חוק ההסדרים ברשומות המדינה. במסגרת רפורמת היבוא תוקן חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 (תיקון מס' 3). תיקון זה קובע כי על מנת לקבל אישור אנרגיה למוצרי חשמל המופיעים בתוספת השלישית לחוק מקורות אנרגיה, יבואן או יצרן יחויב לעמוד בדרישות חוקיות היבוא האירופיות לעניין תווית דרוג אנרגיה ונצילות באנרגיה.

תיקון זה ייכנס לתוקף ביום ה-1.9.22 ולאחר מכן אישור האנרגיה יתקבל לפי הצהרת היבואן ע"י מסמכים המבססים את עמידתו בחוקיות היבוא האירופית. לחילופין, יכול היבואן לבצע בדיקת מעבדה, להתאמה לדרישות האירופיות. כניסת רגולציה חדשה זו לשוק, עתידה להחליף ב-1 בספטמבר 2023, את תקנות מקורות האנרגיה ולמשך שנה הן ימשיכו לחול במקביל.

 

כיום, תקנות מקורות אנרגיה מפנות לעמידה בתקינה רשמית הכוללת שינויים לאומיים בסעיפים המתייחסים לנצילות באנרגיה. על מנת שניתן יהיה לקבל אישור אנרגיה גם על בסיס חוקיות היבוא, הרגולציה החדשה, לאחר יום ה-1 בספטמבר 2022, משרד האנרגיה פנה אל הממונה על התקינה וביקש להסיר את הרשמיות מהסעיפים המתייחסים לנצילות באנרגיה בתקינה הרשמית, כך שסעיפים אלו לא יהיו יותר במעמד רשמי ויחויבו מכוח אזכורם בתקנות של משרד האנרגיה בלבד.

לאחר תקופת היערכות המתאימה, ביום ה-1 בספטמבר 2023, צפויות תקנות מקורות אנרגיה הרלוונטיות להתבטל.

 

הממונה על התקינה שלח אלינו את ההסבר הבא ביחס לפטור זה, שניתן כאמור ע"י שרת הכלכלה והתעשייה מדרישות לעניין תווית דרוג האנרגיה ונצילות האנרגיה בתקנים רשמיים ופורסם בקובץ תקנות מס' 10313:

בתוקף סמכותה לפי סעיף 16(א) לחוק התקנים, התשי"ג–1953,  ובהתייעצות עם שרת האנרגיה, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, השרה להגנת הסביבה, שר התקשורת והשר לביטחון הפנים, שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי חתמה על פטור זמני מקיום הוראות שבתקנים רשמיים המתייחסות לעניין תווית דרוג האנרגיה ונצילות האנרגיה על המצרכים, שחל עליהם אחד מהתקנים שלהלן:

 • ת"י 20 חלק 1 – מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
 • ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים
 • ת"י 900 חלק 2.6 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים
 • ת"י 900 חלק 2.7 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה
 • ת"י 900 חלק 2.11 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה
 • ת"י 900 חלק 2.24 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח
 • ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
 • ת"י 62552 – מכשירי קירור ביתיים – מאפיינים ושיטות בדיקה
 • ת"י 60432 חלק 1 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
 • ת"י 60432 חלק 2 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
 • ת"י 520 – שפופרות פלואורצנטיות לשימוש כללי
 • ת"י 60968 – נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים – דרישות בטיחות
 • ת"י 5485 – נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון
 • ת"י 60034 חלק 1 – מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים
 • ת"י 62368 חלק 1 – ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות

הפטור ייכנס לתוקפו החל מיום 1.9.22 יחד עם תחילת הרפורמה בתחום נצילות אנרגטית ונועד לאפשר ליבואנים בתקופת מעבר, שנקבעה ע"י שרת האנרגיה, לבחור אם לעמוד בדרישות הנצילות האנרגטית לפי התיקון לחוק המאפשר התבססות על הרגולציה האירופית או להמשיך לפעול לפי תקנות מקורות האנרגיה. בתום תקופת המעבר של 6 החודשים, תותאם כלל הדרישה לדרישת הרגולציה האירופית.  

הפטור הוא צעד זמני והוא מבוצע במקביל להליך הסרת הרשמיות מהדרישות לנצילות אנרגטית בתקינה הרשמית. עם סיום ההליך, יתוקנו התוספת השלישית והרשימה החיובית והנושא כולו יועבר לטיפול משרד האנרגיה.

הפטור בא לידי ביטוי בכך שתנאיי הנצילות הוסרו מרשימת התנאים שיש לעמוד בהם ואף נוספו לרשימת הטובין שניתן לייבא לפי תקינה בינלאומית, טובין כמפורט בטבלה להלן בהתאם לתנאים ובצירוף המסמכים המפורטים:

מספר התקן

שם התקן

מסלול האימוץ

התנאים ליבוא תחת מסלול תקינה זרה

המסמכים הנדרשים להגשה על ידי היבואן לצורך עמידה בדרישות מסלול זה

ת"י 900 חלק 2.5

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים

תקן בין-לאומי

כל המכשירים למעט מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

IEC 60335-2-5 or EN  60335-2-5
and
CISPR 14.1 or EN:IEC 55014-1

ת"י 900 חלק 2.6   

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים

תקן בין-לאומי

כל המכשירים למעט מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

IEC 60335-2-6 or EN 60335-2-6
and
CISPR 14.1 or EN:IEC 55014-1

  ת"י 900 חלק 2.7   

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה

תקן בין-לאומי

כל המכשירים למעט מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

IEC 60335-2-7 or EN 60335-2-7
and
CISPR 14.1 or EN:IEC 55014-1

  ת"י 900 חלק 2.11   

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה

תקן בין-לאומי

כל המכשירים למעט מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

IEC 60335-2-11 or EN 60335-2-11
and
CISPR 14.1 or EN:IEC 55014-1

 יובהר, הפטור אינו מבטל חובה לעמוד בדרישות הנצילות האנרגטית כפי שנקבעו על ידי משרד האנרגיה.

 

למידע נוסף בתחום זה