עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- חודש מרץ 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10257 בילקוט הפרסומים מיום 10.3.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:

 • ת"י 961 חלק 32 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2022 למהדורה ממרס 2016 ;
 • ת"י 961 חלק 32 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה, גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2022 למהדורה ממרס 2016 ולגיליון התיקון מפברואר 2022 ;
 • ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה, גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2022 למהדורה מאוקטובר 2018 ולגיליון התיקון מפברואר 2019 ותיקון הטעות מאוגוסט 2019 ;
 • ת"י 1134 חלק 1 - גז פחמימני מעובה (גפ"ם): גפ"ם למטרות כלליות, למעט גפ"ם לתחבורה - דרישות כימיות ופיזיקליות, תיקון טעות מפברואר 2022 למהדורה מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 1149 - בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה, גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2022 למהדורה מספטמבר 2018 ולגיליון התיקון מדצמבר 2019 ;
 • ת"י 4426 - מונעי זרימה חוזרת - דרישות התקנה ובדיקות באתר, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2022 למהדורה ממרס ;2015
 • ת"י 16147 - משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים - בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים ביתיים לחימום מים, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2022 למהדורה מנובמבר 2017
 • ת"י 50160 - אופייני מתח החשמל המסופק מרשתות חשמל ציבוריות, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2022 למהדורה מפברואר 2017 .

בפרסום 10257 בילקוט הפרסומים מיום 10.3.2022 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

 • ת"י 1407 - ציוד חקלאי להשקיה - מתזים - דרישות כלליות ושיטות בדיקה, מפברואר 2022 בא במקום המהדורה ממאי 1995;
 • ת"י 1572 חלק 3 - משקאות כוהליים: משקאות כוהליים שתכולת הכוהל שבהם קטנה מ– 15% ואינה קטנה מ– 2% , מפברואר 2022 ;
 • ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה, מפברואר 2022 בא במקום המהדורה מינואר 2020 
 • ת"י 5350 - בנייה ותפעול של מערכות רכבת מקומית, מפברואר 2022 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2002 , מגיליונות התיקון ממרס 2005 , מינואר 2006 ומתיקון הטעות מפברואר 2008.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 4348 חלק 1- בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים: כללי.
 • ת"י 4068 חלק 1 ג"ת 1 - חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים.
 • ת"י 11393 חלקים 2+ 4 +5 +6- ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד.
 • ת"י 16941 חלק 1.0- מערכת להחדרת נגר עילי (מי גשמים) ומי עיבוי ממזגנים לתת הקרקע (לתווך הלא רווי ולתווך הרווי): חלק 1 – רכיבי המערכת מתחום הנכס עד למבנה תא הקידוח, המשמשים להזרמת נגר עילי.
 • ת"י 1139 חלק 3- פיגומים: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

3. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 5817 חלק 1 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות, ממרס 2008, ות"י 5817 חלק 2 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות, ממרס 2008, לרבות ג"ת מס' 1 מספטמבר 2014;
במקומם יבוא: ת"י 14350 - מוצרים לטיפול בילדים - ציוד שתייה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מאוקטובר 2021;

*הודעה מעודכנת של הממונה על התקינה לעניין החלפת התקן הרשמי הבא:

ת"י 14988 חלק 1 – כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות, מינואר 2019 – תקן רשמי ות"י 14988 חלק 2 – כיסאות גבוהים לילדים: שיטות בדיקה, מפברואר 2015 – תקן וולונטרי,
במקומם יבוא: ת"י 14988 – כיסאות גבוהים לילדים – דרישות ושיטות בדיקה, ממאי 2021, כאשר התקן המוצע יהיה רשמי, למעט שינויים לאומיים בסעיפים הבאים:
- בסעיף 4.1 – Test conditions : הוספת מילים "ואפשרויות וכוונון המובנות בכיסא",
- בסעיף 9.3 – Instructions for use : הוספת מילים "(לדוגמה, חגורות בטיחות)".

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

 • נת"מ 1-1498 חלק 1: מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
 • נת"מ 1-1498 חלק 2: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות
 • נת"מ 1-1498 חלק 3: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות
 • נת"מ 1-1498 חלק 4: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה
 • נת"מ 1-1498 חלק 5: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות
 • נת"מ 1-1498 חלק 6: מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע
 • נת"מ 1-1498 חלק 7: מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול
 • נת"מ תקן 1497 חלק 1: מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
 • נת"מ תקן 1497 חלק 2: מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר

למידע נוסף אנא פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הידיעה.

 

5. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 22.2.22:

 • נת"מ לת"י 1-1920 חלק 1- דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח.
 • נת"מ לת"י 1001 חלק 3- בטיחות אש בבניינים: מדפי אש.
 • נת"מ לת"י 1001 חלק 3- בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן.
 • נת"מ לת"י 1- צמנט: צמנט רגיל.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה