הממונה על התקינה מודיע על הפעלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים החל מ-1.7.2021

החל מתאריך 1.7.2021 יופעלו סמכויות הממונה על התקינה להמצאת התראות מינהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא. העיצומים יוטלו על עוסקים (יבואנים, יצרנים, משווקים, מעבדות וכו') שהפרו הוראות החקיקה וכן על רשויות מקומיות בעלות/מחזיקות מתקני משחקים לילדים המפרות הוראות תקן רשמי המחייב תחזוקת המתקנים.

עדכון מיום 8.3.2022הממונה על התקינה הודיע על עדכון בסכומי העיצומים עקב הצמדה למדד כמפורט להלן:

(1)בשל הפרת הוראה לפי סעיף 16 א(א) לחוק - לגבי יחיד 10,2750 ש"ח ולגבי תאגיד 25,670 ש"ח;
(2) בשל הפרת הוראה לפי סעיף 16 א(ב) לחוק - לגבי יחיד 5,130 שקלים חדשים ולגבי תאגיד 15,400 ש"ח;
(3) בשל הפרת הוראה לפי סעיף 16 א(ב1) לחוק - 51,660 ש"ח.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מודיע לציבור כי ב- 1.7.2021 יחל להפעיל את סמכויותיו להמצאת התראות מינהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים, התשי"ג- 1953, פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט- 1979. כלומר, החל מ- 1.7.2021, יוטלו, לראשונה, התראות מנהליות ועיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא, אשר יצטרפו להליכים הפליליים, הקיימים כיום, אולם משך הטיפול בהם ארוך ומורכב ופוגע בהרתעה הנדרשת בתחום זה.

 

עיצום כספי הוא כלי אכיפה מינהלי לצורך הגברת יעילות הפיקוח והאכיפה על עוסקים המפרים את ההוראות לעניין עמידה בדרישות התקנים הרשמיים בעיקר במטרה לשמור על שלומו, בריאותו ובטיחותו של הציבור. יובהר כי בכל מקרה של ספק בדבר פרשנות, הוראות חוק התקנים, פקודת היבוא והיצוא, וכן האמור בנהלי הממונה הרשמיים, יגברו על כל הוראה אחרת. סכומי העיצומים קבועים בחוק ומתחילים מסכום של כ- 5,000 ₪ להפרה ועד מעל 50,000 ₪.

 

מינהל התקינה פועל מכוח חוק התקנים, תשי"ג-1953 ופקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט 1979. אחת ממטרות החוק ופקודת היבוא והיצוא, היא להבטיח את בטיחות ובריאות ציבור המשתמשים במוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים. הממונה על התקינה אחראי על אכיפת התקנים הרשמיים ועל התווית מדיניות פיקוח על התקנים הרשמיים ביבוא ובשיווק. התקנים הרשמיים, כ-600 במספר, חלים על מגוון מוצרי צריכה ומוצרי תעשייה, לרבות מוצרי ילדים ותינוקות, מוצרי חשמל ביתיים, חלק ממוצרי בנייה, לרבות פלדה לזיון בטון, כבלים וכו'.

 

אכיפת התקנים הרשמיים מתבצעת מול כל העוסקים (יצרנים, יבואנים, משווקים, מוכרים) וכן מול רשויות מקומיות (בכל הקשור לתחזוקת מתקני משחקים בשטחים ציבוריים), עליהם חלה אחריות של מילוי הוראות התקן הרשמי. פעולות האכיפה/ פיקוח כוללות: טיפול בפניות ותלונות הציבור בכל הקשור למצרכים שחלים עליהם תקנים רשמיים, ביקורים בבתי עסק ובמידת הצורך נטילת דוגמאות של מצרכים ובדיקת התאמתם לדרישות התקנים הרשמיים באמצעות מעבדות בדיקה של מכון התקנים. במידה ובמהלך תהליך הפיקוח התגלתה הפרה של הוראות חוק התקנים או הפקודה, ננקטים אמצעים מנהליים או פליליים.
המפירים של הוראות החקיקה ככלל והתקנים הרשמיים בפרט צפויים לצעדי אכיפה, מנהלית או פלילית וזאת לצד המשך הוצאת צווים שמטרתם עצירת המפגעים והחזרת המצב לקדמותו, לרבות קריאות להחזרת מוצרים (ריקולים).

 

קישורים רלוונטיים:

1. לעיון בהודעה המלאה, המכילה קישורים להסברים ולדברי החקיקה בנושא לחצו כאן

2. לעיון בהודעה לעיתונות שפרסם מינהל תקינה ביום 5.7.2021 בנושא זה לחצו כאן

3. לעיון במצגת ותכנים מוובינר בנושא עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים בהדרכת עו"ד גיל נדל שהתקיים ב-12.7.2021- לחצו כאן

 

  • בכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות לכתובת המייל של מינהל תקינה במשרד הכלכלה: Tkina.itzumim@economy.gov.il
  • חברי לשכה יכולים לפנות למירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה במייל: meravk@chamber.org.il
למידע נוסף בתחום זה