פורסם צו התקנים המאריך את תוקף של חביות בירה בהתאם להוראות יצרן בשל הקורונה

היום, 21.3.2021 פורסם צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים) (הוראת שעה), התשפ"א–2021 המאריך את תוקף של חביות בירה בהתאם להוראות יצרן בשל משבר הקורונה.

 

לנוכח המצב שנוצר בשל משבר הקורונה, ובהתחשב בתהליך הרביזיה של ת"י 407 -בירה, ובשינוי הצפוי בדרישות העמידות המינימלית במהדורה החדשה של התקן, ניתן פטור מדרישת העמידות המינימלית של הבירה בת"י 407 ביחס למוצר ארוז במכלים שתכולת הבירה בהם גדולה מ 2- ליטר ויוצרו החל מיום 15.3.2020 ועד ליום 1.03.2021.

ואולם, הדרישה לסימון התאריך כמפורט בתקן ישראלי ת"י 1145 -סימון מזון ארוז מראש, תישאר בתוקף ותסומן על המוצר. כלומר, הפטור מותנה בקביעת העמידות המינימלית (תוקף חיי המוצר) על ידי היצרן וסימונו בהתאם לת"י 1145 בנוסף לתאריך העמידות המינימלית שסומן לפי ת"י 407.

 

הפטור מדרישות התקן יעמוד בתוקפו עד ליום 1.3.2022 או עד למועד הכניסה לתוקף של האכרזה על החלפתו של התקן, לפי המוקדם מביניהם.

 

יובהר כי לצורך קבלת הפטור כאמור בצו, תוקף חיי המוצר של הבירה, אשר הצו חל עליו, יקבע על ידיי יצרן הבירה ולא כפי הנקוב בתקן 407 כיום, והתאריך שנקבע יסומן על המוצר. יש להדגיש כי סימון התאריך החדש יהיה מסומן בצמוד לתאריך אחרון לשיווק הקיים.

 

לעיון בצו המלא שפורסם במסגרת קובץ תקנות מס' 9286- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה