עדכוני תקינה - מחצית ראשונה- חודש דצמבר 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 9278 בילקוט הפרסומים מיום 8.12.2020 הכריזו על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

קביעת התקנים הבאים:

ת"י 14688 חלק 1 - מיתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה, מנובמבר 2020 בא במקום ת"י 239 מפברואר 1991 ומגיליונות התיקון מדצמבר 1993, ממרס 1998 ומאוקטובר 2014 ;
ת"י 14688 חלק 2 - מיתקני תברואה - כיורי רחץ: מידות החיבורים, מנובמבר 2020 בא במקום ת"י 239 מפברואר 1991 ומגיליונות התיקון מדצמבר 1993 ממרס 1998 ומאוקטובר 2014 ;
ת"י 19650 חלק 1 - ארגון ותיעוד סִפְרָתִי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע הבניין (BIM) - ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: מושגים ועקרונות, מנובמבר 2020 ;
ת"י 19650 חלק 2 - ארגון ותיעוד סִפְרָתִי (דיגיטלי) של מידע על מבנים ועל עבודות הנדסה אזרחית, לרבות מידול מידע הבניין (BIM) - ניהול מידע באמצעות מידול מידע הבניין: שלב ההקמה של הנכסים, מנובמבר 2020 ;
ת"י 900 חלק 2.8 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים- בטיחות: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים, מנובמבר 2020 בא במקום המהדורה מדצמבר 2017;
ת"י 900 חלק 2.76 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים- בטיחות: דרישות מיוחדות למזיני מתח לגדרות חשמל, מנובמבר 2020 בא במקום המהדורה ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות;
ת"י 961 חלק 32 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה, ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות, בא במקום ת"י 961 חלק 6.1 מינואר 2015 ות"י 961 חלק 13 מנובמבר 2015;

ת"י 900 חלק 2.27 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות: דרישות מיוחדות למכשירים המיועדים לחשיפת העור לקרינה אופטית, ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות, בא במקום המהדורה מדצמבר 2011;

ת"י 900 חלק 2.32 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות, למכשירי עיסוי, ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות, בא במקום המהדורה מדצמבר 2011 ;
ת"י 12296 - ארגונומיה: שינוע והזזה ידניים של אנשים במגזר שירותי הבריאות, ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות;
ת"י 60601 חלק 2.33 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד תהודה מגנטית לאבחון רפואי, ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות, בא במקום המהדורה ממרס 2012 ;
ת"י 60601 חלק 2.52 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מיטות רפואיות, ממרס 2016 אשר עובד ולא פורסם ברשומות, בא במקום המהדורה מנובמבר 2012 ;
ת"י 1080 חלק 40 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: איכות תוכנה, מנובמבר 2020 ;
ת"י 2752 חלק 2 - איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: רצפות וקירות תת–קרקעיים, מנובמבר 2020.

שינוי בתקנים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.31 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2020 למהדורה מאפריל 2017 ;
ת"י 900 חלק 2.75 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למַנפּקים ולאוטומטי מכירות מסחריים, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2020 למהדורה מספטמבר 2016 ;
ת"י 2752 חלק 1 - איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2020 למהדורה מדצמבר 2012.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 1505 חלק 1.1- מערכות לטיפול במי שתייה: השפעות אסתטיות.
 • ת"י 1505 חלק 1.2- מערכות לטיפול במי שתייה: השפעות בריאותיות.
 • ת"י 1505 חלק 1.3- מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות לטיפול מיקרוביולוגי.
 • ת"י 1505 חלק 2- מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה.
 • ת"י 15567 חלק 1- מתקני ספורט ונופש- מסלולי חבלים: דרישות מבנה.
 • ת"י 15567 חלק 2- מתקני ספורט ונופש- מסלולי חבלים: דרישות תפעול.
 • ת"י 2481 חלק 0- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד.
 • ת"י 2481 חלק 20- מעליות- דרישות בטיחות לבנייה והתקנה: מעליות להובלת נוסעים ומשא- מעליות נוסעים ומעליות נוסעים ומשא.
 • ת"י 2481 חלק 50- מעליות- דרישות בטיחות לבנייה והתקנה: בחינות ובדיקות- כללי תכן, חישובים בחינות ובדיקות של רכיבי המעלית.
 • ת"י 2481 חלק 72- מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומשא –מעליות כבאים.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן- עדכון לפנייתו של הממונה בעניין תקן זה מה-2.4.2020 ומה-4.8.2020:

 • ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 (התקן בעל רשמיות חלקית) ות"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 (התקן בעל רשמיות חלקית);
  במקומם יבוא:
  ת"י 50588 חלק 1 - שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

בהתאם לעמדתו של שר האנרגיה, בכוונת הממונה על התקינה להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה לאשר תקופת המעבר בדבר ההחלפה כך שמיום הכניסה לתוקף של התקן ת"י 50588 חלק 1, כפי שיקבע ברשומות, ובמשך 3 שנים יעמדו בתוקפם גם התקנים ת"י 50464 חלק 1 מאפריל 2013 ות"י 50541 חלק 1 מאפריל 2013- לצד התקן המוצע ת"י 50588 חלק 1. 

למכתב הממונה העדכני היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-30.12.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה