משרד הכלכלה עדכן את רשימת הכמויות הקטנות בפטור לפי 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי- אוגוסט 2020

צו יבוא חופשי קובע כי טובין המפורטים בתוספת הראשונה מותרים ביבוא עם קבלת רישיון וכי יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בטור ג' לתוספת.​ ​על אף האמור, סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי מסמיך את שר הכלכלה או מי שהוסמך לכך על ידו, לפטור יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה מחובת הצגת רישיון ולפטור טובין המפורטים בתוספת השנייה מקיום הדרישות המפורטות לצדם.

 

למידע נוסף בתחום זה