פורסמה להערות הציבור: טיוטת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים לגופים המבצעים מחקר ופיתוח), התש"ף–2020

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את טיוטת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים לגופים המבצעים מחקר ופיתוח), התש"ף–2020 להערות הציבור עד ה-12.7.2020.

מטרת הצו מתוך אתר החקיקה הממשלתית:
הצו נועד לתת פטור מחובת עמידה בתקן רשמי של ציוד המיועד לצרכי שימוש בפרויקטים של מחקר ופיתוח כיוון שבשל מאפייני תחום המחקר והפיתוח, הטובין המיובאים הרלוונטיים טרם הבשילו לעמוד ברגולציה מקומית או גלובאלית ולא נכון לדרוש כי יעמדו בדרישות תקינה רשמית.

בכך ניתן יהיה לקצר את משך זמן הפיתוח שהנו רכיב משמעותי לצורכי השוק ולשיפור כושר התחרות של חברות ישראליות העוסקות במחקר ופיתוח.

קישור לטיוטה המלאה ולהגשת הערות- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה