עדכוני תקינה - 12.5.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8563 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי / החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות, מאוקטובר 2014 תוקן על ידי פרסום גיליונות תיקון מס' 1 ומס' 2, ממאי 2020.

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות, ממאי 2003 לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2004, גיליון תיקון מס' 2, ממרס 2006 , גיליון תיקון מס' 3, מאוגוסט 2008, גיליון תיקון מס' 4, מספטמבר 2012 וגיליון תיקון מס' 5, מפברואר 2018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 6, ממאי 2020.

ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות, מפברואר 2015 לרבות גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2 ממאי 2020.

ת"י 448 חלק 1 - הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי, מפברואר 1996 תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2020.

במקום ת"י 60601 חלק 2.4 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של דפיברילטורים (מפסיקי פרפור) לבביים, ממאי 2012 (להלן - התקן המוחלף), יבוא: "ת"י 60601 חלק 2.4 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים, ממאי 2020."

 

2. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים בטרם יעלו לאישור ועדת ההיתרים בתאריך 26.05.20:

ת"י 489 חלק 2.2- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יציקת ברזל.

ת"י 489 חלק 2.6- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה עשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלוריד קשיח (PVC-U).

ת"י 570 חלק 1- מטפים מטלטלים של אבקה וגז סניקה המוחסנים במשותף: המטפה.

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. חברי לשכה מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות כנציגי הלשכה בועדה 8101- נגישות באינטרנט במכון התקנים:

ועדה זו עוסקת בין היתר בתקנים: ת"י 5568- קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט ות"י 23026- הנדסת תוכנה- נוהג מומלץ עבור האינטרנט- הנדסת אתר אינטרנט, ניהול אתר אינטרנט, ומחזור חיים של אתר אינטרנט.

חברי לשכה בעלי מומחיות ועניין בתחומי הפעילות של ועדה זו מוזמנים להגיש מועמדותם בצירוף תיאור קצר של ניסיונם הרלוונטי לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il

 

4. פורסם צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים) (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ף 2020- פטור מדרישה להגבלת תכולת עופרת בברזי רחצה- התפטרות ממלאי קיים עד 31.12.2020- קישור למידע המלא

 

5. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

עדכון בכל הנוגע לכוונה להחלפת התקן הרשמי ת"י 994 חלק 1- מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה:

ב-12.3.2020 הממונה על התקינה פרסם את פנייתו בדבר הכוונה להחליף את התקן ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מפברואר 2017 (הצעת התקן אשר פורסמה במסגרת התיקון ה-13 לחוק התקנים וטרם פורסמה ברשומות); במקומו יבוא: ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה ממאי 2019, כאשר התקן המוצע יהיה רשמי פרט לתוספת הלאומית כלהלן, הקיימת בשני המסלולים: תת-סעיף 7.12.4.206, לפיו נדרש להוסיף הוראות להתקנת הֶתקן מיוחד למניעת שחרור חומר הקירור על ידי אנשים לא מורשים. קישור למכתבו מיום 12.3.2020

על רקע פנייה של לשכת המסחר בנושא, עדכן כעת הממונה על התקינה את פנייתו, לפיה בכוונתו להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע מועד כניסה לתוקף של ההחלפה ליום 7.3.2022. המועד תואם כוונה של הוועדה האירופית לתקינה בתחום האלקטרוניקה (CENELECׂ) לאמץ את התקן IEC 60335-2-40 כתקן האירופי. ככל שמועד האימוץ הנ"ל ישתנה, ישקול את הנושא מחדש. יצוין, לוחות הזמנים הנ"ל ימומשו ככל שעד ליום הכניסה לתוקף כאמור לעיל תושלם חקיקה לאסדרת מקצוע מתקיני המזגנים (חוק אסדרת עיסוק מורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר).

למכתב הממונה העדכני היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי נוסח מתוקן זה עד ה-17.6.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 14988- כיסאות גבוהים לילדים - דרישות ושיטות בדיקה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

7. פורסם להערות הציבור עד ה-25.5.2020: טיוטת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(הוראת שעה)(מס' 3)(תיקון), התש"ף–2020 בעניין הרחבת תקופת השימוש בבנזין בעל לחץ אדים גבוה (עד 80 קילופסקל) עד 30.6.2020-

פורסמה באתר החקיקה הממשלתי טיוטת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)( מס' 3) (תיקון) התש"ף 2020 בעניין התקן 90 חלק 2 "בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת" (תיקון לצו התקנים בעניין התקן 90 חלק 2 שפורסם בקובץ התקנות מס' 8463).
מטרת הצו היא הקטנת הנזק הכרוך בהחזקת מלאי בנזין בעל לחץ אדים גבוה (עד 80 קילופסקל), המיועד לשימוש בחודשי החורף והמעבר, ובכך להקטין את הפגיעה הכלכלית ולהפחית את הפגיעה באיכות הסביבה. כמו כן, בשל משבר הקורונה צומצמה צריכת עודפי המלאי ועל כן מתבקשת החרגה לפרק זמן נוסף על מנת שאפשר יהיה לסיים ולצרוך את המלאי הקיים בהקדם. לכן, התיקון שבטיוטת הצו מתייחס להרחבה עד ל-30 ביוני 2020 של תקופת שיווק של מלאי הבנזין עם לחץ האדים עד 80 [קילופסקל] שהצטבר בגלל צמצום משמעותי בשימוש בדלק בתקופת משבר הקורונה.

טיוטת הצו פורסמה להתייעצות ציבורית עד ליום ב' 25.5.2020.

קישור לטיוטת הצו ולשליחת הערות

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה