עדכוני תקינה - 22.4.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8524 בילקוט הפרסומים הכריזו על הארכת תקופות מעבר כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 29), התשע"ט- 2019 לעניין ת"י 62841 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד מינואר 2019 , בסעיף 13, בפסקה (3), במקום "2 במאי 2020" יבוא "1 בספטמבר 2020".

שימו לב כי שינויים אלו נעשו לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא.

כלומר, הן ת"י 62841 חלק 2.8 החדש- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד מינואר 2019 והן תקן ת"י 60745 חלק 2.8 הישן- כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים, מיולי 2009 (התקן הקודם, שת"י 62841 חלק 2.8 מחליף אותו) ימשיכו לחול עד ה-1.9.2020, במקום עד ה-2.5.2020.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 1501 חלק 1- שתייה מבוקבקים או ארוזים: מים מינרליים טבעיים.

ת"י 6420- מערכת התרעה אלקטרונית להידרנטים לכיבוי אש- שימו לב כי יישום של הצעת התקן ת"י 6420 - מערכת התרעה אלקטרונית לברזי כבוי אש, יחייב את ספקי המים לשנות באופן משמעותי את דרך הטיפול שלהם בהידרנטים לכבוי אש. בשל משבר הקורונה הם לא יספיקו להגיש את הערותיהם לתקן עד לתום תקופת הביקורת הציבורית. לכן הוארך מועד הביקורת הציבורית לתקן זה עד ה-19.6.2020.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1351 – צמקאו: הגדרות, רכיבים וסימון, מינואר 1988 (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא:
ת"י 650 חלק 5 – מוצרי קקאו: צמקאו, מספטמבר 2016, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

התקן המוצע הינו תקן מקורי.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-24.5.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה