עדכוני תקינה - 17.3.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8413 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 8098 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים, מפברואר 2019 (להלן - התקן), תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2020.

בפרסום 8441 בילקוט הפרסומים הכריזו על החלפה / תיקון התקנים הרשמיים הבאים:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 84), התשע"ט 2019, לעניין ת"י 497 - בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה, מאוגוסט 2019 , בסעיף 3, במקום "תום 180 ימים" יבוא "יום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020)".

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 2), התש"ף 2020, לעניין ת"י 562 חלק 14 - בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מספטמבר 2017, במקום " 90 ימים מיום פרסומה "יבוא "ביום י"ב באלול התש"ף, ה– 1 בספטמבר 2020".

שימו לב כי שינויים אלו נעשו לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא.

במקרה האמור, כלומר, תקופת המעבר של ת"י 497- בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה מפברואר 2004, שהוחלף במהדורה מעודכנת מאוגוסט 2019 תוארך עד ה-1.9.2020 במקום עד ה-1.5.2020, ואכרזת הרשמיות של התקן ת"י 562 חלק 14- בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי תכנס לתוקף ב-1.9.2020, במקום ב-1.4.2020.

בפרסום 8443 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי בתקופת המעבר של התקן הרשמי הבא:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 4), התש"ף 2020, במקום סעיף 3 יבוא: תחילתה של אכרזה זו ביום ט"ז בסיוון (8 ביוני 2020), ואולם ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק, מיוני 2018, ימשיך לחול
עד יום י"ב באלול התש"ף (1 בספטמבר 2020), לצד התקן שלפי אכרזה זו."

שינוי זה נעשה לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא.

כלומר, עד ה-1.9.2020 ניתן יהיה לפעול לפי אחת משתי מחלופות: להמשיך לפעול על פי התקן ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל–פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק מיוני 2018 או על פי המהדורה המעודכנת של התקן ממרץ 2020.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 4013 חלק 8.2- התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה המוזן מקו אוויר דחוס, בעל שסתום אספקה המופעל על פי דרישה: מכשיר בעל מסכה לכל הפנים: דרישות, בדיקות וסימון.

ת"י 4013 חלק 13.1- התקני מגן נשימתיים: שסתומים למיכל גז- חיבורי כניסה.

ת"י 4013 חלק 17.1- התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות –חיבור מתוברג תקני.

ת"י  5281- בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות כלליות.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 7296 – ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות ופובידל ממאי 2018 (הצעת התקן אשר פורסמה במסגרת התיקון ה-13 לחוק התקנים וטרם פורסמה ברשומות); במקומו יבוא:
ת"י 7296 – ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות ופובידל, הצעת התקן מיולי 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-15.4.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה