עדכוני תקינה - 17.11.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8524 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי / ביטול / קביעת התקנים הבאים:

ת"י 1034 חלק 6 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - מדידת בידוד קול הולם, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2019 למהדורה מדצמבר 2012;
ת"י 1034 חלק 10 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין - דרישות למיתקני בדיקה ולציוד בדיקה, גיליון תיקון מס' 1, מאוקטובר 2019 למהדורה מדצמבר 2012;

ת"י 473 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1,000 וולט: דרישות כלליות מנובמבר 1988;
ת"י 473 חלק 12 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1,000 וולט: כבלי ריתוך, מאוקטובר 1994;

ת"י 60947 חלק 4.1 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מגעונים ומתנעי מנועים - מגעונים ומתנעי מנועים אלקטרומכניים, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מיוני 2010;
ת"י 31000 - ניהול סיכונים - קווים מנחים, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2012;
ת"י 60900 - עבודה במיתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט זרם חילופים ועד 1500 וולט זרם ישר, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015;
ת"י 13476 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות כלליות ומאפייני ביצועים, מאוקטובר 2019 בא במקום ת"י 21138 חלק 1 מספטמבר 2010;

ת"י 13476 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני חלק ולמערכת, טיפוס A מאוקטובר 2019 בא במקום ת"י 21138, חלק 2 מספטמבר 2010;
ת"י 13476 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): דרישות לצינורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלק ודופן חיצוני שאינו חלק ולמערכת, טיפוס B, מאוקטובר 2019 בא במקום ת"י 21138 חלק 3 מספטמבר 2010;
ת"י 1034 חלק 2 - אקוסטיקה: קביעה ויישום של מדידת אי– ודאויות באקוסטיקה בבניין - בידוד קול, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012;
ת"י 1034 חלק 9 - אקוסטיקה: מדידות מעבדה ומדידות באתר של העברה באיגוף של קול נישא באוויר, של קול הולם ושל קול ציוד שירות בבניין בין חדרים סמוכים - יישום בעבור אלמנטים מטיפוס B כאשר לחיבור יש השפעה קטנה, מאוקטובר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012.

בפרסום 8291 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקנים הבאים:

בת"י 1107 - התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2010, בסעיף ב' שכותרתו "סימון", רשמיות המילים "באותיות שגודלן אינו קטן מ– 2 מ"מ" - בטלה.

בת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי, מיוני 2011, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 32019 , בסעיף General - 8.3.1, רשמיות המילים "ובשפה הערבית" - בטלה.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ניתן לעיין בכל התקנים הנ"ל באתר מכון התקנים

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-10.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל), ממאי 2016 (הצעת התקן אשר פורסמה במסגרת התיקון ה-13 לחוק התקנים וטרם פורסמה ברשומות);
במקומו יבוא: ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל), מאפריל 2019.

התקן המוצע ת"י 5563 מאמץ את התקן של משרד ההגנה הבריטי- Defence Standard 91-091- Issue 10 המעודכן לשנת 2018 וכולל שינויים לאומיים.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-10.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 145 חלק 1 – תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיולי 2008;
במקומו יבוא: ת"י 60670 חלק 1 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיוני 2019, כאשר התקן המוצע יהיה תקן רשמי פרט לתוספת לאומית שבסעיף 8.1 תת סעיף k.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-10.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 41 – תרכיזי עגבניות מעובדים, מאוגוסט 2019;  במקומו יבוא: ת"י 41 – תרכיזי עגבניות מעובדים, הצעת התקן מיוני 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא, לטבלת השינויים הלאומיים (ND) עם החלטות וועדת האימוץ היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-12.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 386 חלק 1 – כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה (הצעת התקן מיולי 2017, אשר פורסמה במסגרת התיקון ה-13 לחוק התקנים וטרם פורסמה ברשומות);
במקומו יבוא: ת"י 386 חלק 1 – כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי טבעי – דרישות ושיטות בדיקה, ממרס 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-17.12.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 1498 חלק 8 – מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים, מיוני 2018, על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1, מאוקטובר 2019.

התקן ת"י 1498 חלק 8 הינו תקן מקורי. וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר השינוי כך שבמהלך 18 חודשים מיום כניסתה לתוקף של ג"ת מס' 1 המוצע, יעמדו בתוקפם הן התקן ת"י 1498 חלק 8, לרבות ג"ת מס' 1 והן התקן ת"י 1498 חלק 8 מיוני 2018 (ללא ג"ת).

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 712 חלק 8- גלילים מיטלטלים לגזים: סימון לזיהוי גזים רפואיים.

ת"י 37104- ערים וקהילות בנות-קיימה – שינוי הערים שלנו – מדריך ליישום מקומי מעשי של התקן הישראלי ת"י 37101.

ת"י 6189- ריתוך – מחברים מרותכים בהתכה העשויים פלדה, ניקל, טיטניום וסגסוגותיהם (למעט ריתוך באלומה) – רמות איכות לפגמים.

ת"י 61340 חלק 5.1- אלקטרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות – דרישות כלליות.

ת"י 61340 חלק 5.2- אלקטרוסטטיקה: הגנה על התקנים אלקטרוניים מפני תופעות אלקטרוסטטיות – מדריך למשתמש.

ת"י 1928- מערכת לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה.

ת"י 70 חלק -2.1 מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): מכלי פלדה מולחמים ומרותכים - בידקות.

ת"י 70 חלק -2.2 מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): מכלים שאינם מכלי פלדה מולחמים ומרותכים.

ת"י 63191- ניהול איכות החשמל בצד הלקוח.

ת"י 2174- בדיקה באתר של מחסומי אש מותקנים.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. חידוד בנושא תקופת המעבר של ת"י 2302 חלק 1: קישור למידע נוסף

הממונה על התקינה מבקש לחדד כי מקרים של סימון חומרים מסוכנים לפי דרישות שהיו בטיוטת התקן מ- 2015 לא יתקבלו, מאחר והדרישות שהופיעו בטיוטת התקן 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה-משנת 2015 בוטלו ואינן רלוונטיות כבר החל מ-9 באוגוסט 2019!
נחזור ונציין, כי החל מאוגוסט 2019 ועד אוגוסט 2022 (כאן- תקופת המעבר בת 3 שנים), האריזה, הסימון והתיווי של חומרים מסוכנים יתאימו לדרישות של אחת המהדורות של התקן 2302 חלק 1:
• לדרישות המהדורה של פברואר 2009
או
• לדרישות המהדורה החדשה מאפריל 2019
וזאת לבחירתו של יצרן או יבואן, ובלבד בתקופת המעבר שתסתיים באוגוסט 2022.

הממונה על התקינה מדגיש: החל מ- 9 באוגוסט 2022 כל חומרים מסוכנים, המיוצרים בישראל והמיובאים לישראל וגם הנמכרים בישראל, חייבים להתאים לגרסה החדשה של התקן 2302 חלק 1. כלומר, החל מאוגוסט 2022 תהיה בתוקף רק המהדורה החדשה מאפריל 2019 של התקן 2302 חלק 1. בתקופת המעבר, עד אוגוסט 2022, היצרנים והיבואנים של חומרים מסוכנים חייבים להתאים את הסימון והתיווי של חומרים מסוכנים לנדרש במהדורה החדשה של התקן 2302 חלק 1.

5. מסמך הנת"מ הבא, המתייחס למוצר במסלול של תו תקן אושר בועדת ההיתרים מתאריך 26.11.19:

נת"מ לת"י 4068 חלק 2- חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה